TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 26 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 26 có đáp án năm 2021 mới nhất

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 26 có đáp án năm 2021 mới nhất

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Sinh học lớp 12 năm 2021 đạt tác dụng cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 26 có đáp án mới nhất gồm những câu hỏi trắc nghiệm rất đầy đủ những mức độ phân biệt, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao .

BÀI 26: HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI

A/ HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI

Câu 1 : Theo thuyết tiến hoá tổng hợp thì tiến hoá nhỏ là quy trình

 1. Hình thành những nhóm phân loại trên loài .
 2. Duy trì không thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể .
 3. Biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn đến sự hình thành loài mới .
 4. Củng cố ngẫu nhiên những alen trung tính trong quần thể .

Đáp án:

Theo thuyết tiến hoá tổng hợp thì tiến hoá nhỏ là quy trình đổi khác thành phần kiểu gen của quần thể dẫn đến sự hình thành loài mới
Đáp án cần chọn là : C
Câu 2 : Theo ý niệm hiện tại, thực ra của tiến hóa nhỏ :

 1. Là quy trình hình thành loài mới
 2. Là quy trình hình thành những đơn vị chức năng tiến hóa trên loài
 3. Là quy trình làm đổi khác cấu trúc di truyền của quần thể
 4. Là quy trình tạo ra nguồn biến dị di truyền của quần thể

Đáp án:

Theo ý niệm văn minh, thực ra của tiến hóa nhỏ là : Quá trình làm đổi khác cấu trúc di truyền của quần thể => tác dụng mới là hình thành loài mới .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 3 : Kết thúc quy trình tiến hoá nhỏ :

 1. Hình thành loài mới
 2. Hình thành những kiểu gen thích nghi
 3. Hình thành những nhóm phân loại
 4. Hình thành những đặc thù thích nghi

Đáp án:

Kết quả của quy trình tiến hóa nhỏ là : hình thành loài mới .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 4 : Theo thuyết tiến hoá tổng hợp thì tiến hoá nhỏ là quy trình

 1. hình thành những nhóm phân loại trên loài .
 2. duy trì không thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể .
 3. đổi khác thành phần kiểu gen của quần thể dẫn đến sự hình thành loài mới .
 4. củng cố ngẫu nhiên những alen trung tính trong quần thể .

Đáp án:

Theo thuyết tiến hoá tổng hợp thì tiến hoá nhỏ là quy trình biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể dẫn đến sự hình thành loài mới
Đáp án cần chọn là : C
Câu 5 : Có bao nhiêu đánh giá và nhận định dưới đây là đúng về tiến hóa nhỏ ?
( 1 ) Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vị hẹp, thời hạn lịch sử vẻ vang tương đối ngắn .
( 2 ) Thực chất của tiến hóa nhỏ là làm đổi khác tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể bắt đầu .
( 3 ) Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành nên những đơn vị chức năng tiến hóa trên loài .
( 4 ) Tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô quần thể và diễn biến không ngừng dưới ảnh hưởng tác động của những tác nhân tiến hóa .
( 5 ) Chỉ khi nào Open cách li sinh sản của quần thể mới với quần thể gốc mà nó được sinh ra thì loài mới Open .

 1. 3
 2. 4
 3. 2
 4. 1

Đáp án:

Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành nên loài mới → 3 sai
3 là tác dụng của quy trình tiến hóa lớn
Có 4 đáp án đúng là 1,2,4,5
Đáp án cần chọn là : B
Câu 6 : Khẳng định nào sau đây về tiến hóa nhỏ của học thuyết tiến hóa tổng hợp văn minh là đúng

 1. Tiến hóa nhỏ kết thúc bằng sự hình thành loài mới được lưu lại bằng sự Open của cách li sinh sản .
 2. Tiến hóa nhỏ xảy ra với từng những thành viên của loài nên đơn vị chức năng tiến hóa là loài
 3. Là quy trình hình thành những nhóm phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành
 4. Diễn ra trong khoảng trống rộng và thời hạn lịch sử vẻ vang dài, không hề triển khai làm thực nghiệm

Đáp án:

Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành loài mới, hay quần thể mới cách ly sinh sản với quần thể cũ .
B, C, D sai, đây là những đặc thù của tiến hóa lớn
Đáp án cần chọn là : A
Câu 7 : Khi nói về tiến hóa nhỏ, phát biểu nào sau đây không đúng ?

 1. Kết quả của tiến hóa nhỏ sẽ dấn tới hình thành những nhóm phân loại trên loài
 2. Tiến hóa nhỏ là quy trình biến hóa cấu trúc di truyền của quần thể ( biến hóa về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể ) dẫn đến sự hình thành loài mới .
 3. Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đến một lúc làm Open cách li sinh sản của quần thể đó với quần thể gốc mà nó được sinh ra thì loài mới Open .
 4. Tiến hóa nhỏ là quy trình diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động ảnh hưởng của những tác nhân tiến hóa

Đáp án: 

Kết quả của tiến hóa nhỏ là hình thành loài mới → A sai .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 8 : Tiến hóa nhỏ là quy trình đổi khác tần số alen và cấu trúc di truyền của quần thể khởi đầu, gồm 5 bước :
( 1 ) Phát sinh đột biến
( 2 ) Chọn lọc những đột biến có lợi
( 3 ) Hình thành loài mới
( 4 ) Phát tán đột biến qua giao phối
( 5 ) Cách li sinh sản giữa quần thể đổi khác với quần thể gốc
Trật tự đúng là :

 1. ( 1 ), ( 5 ), ( 4 ), ( 2 ), ( 3 )
 2. ( 1 ), ( 5 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 3 )
 3. ( 1 ), ( 4 ), ( 2 ), ( 5 ), ( 3 )
 4. ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 3 ) .

Đáp án: 

Thứ tự những sự kiện của qúa trình hình thành loài từ quy trình đổi khác tần số alen và cấu trúc di truyền của quần thể khởi đầu là : ( 1 ), ( 4 ), ( 2 ), ( 5 ), ( 3 )
Đáp án cần chọn là : C
Câu 9 : Theo quan điểm của thuyết tiến hóa tân tiến, nguồn biến dị di truyền của quần thể là :

 1. Biến dị đột biến, biến dị tổng hợp, di nhập gen .
 2. Đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể .
 3. Biến dị tổng hợp, đột biến nhiễm sắc thể .
 4. Đột biến gen và di nhập gen .

Đáp án:

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa tân tiến, nguồn biến dị di truyền của quần thể là : biến dị đột biến, biến dị tổng hợp, di nhập gen .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 10 : Theo quan điểm của thuyết tiến hóa văn minh, nguồn biến dị di truyền của quần thể gồm :

 1. Biến dị đột biến
 2. Di nhập gen .
 3. Biến dị tổng hợp .
 4. Cả A, B và C

Đáp án:

Theo quan điểm của thuyết tiến hóa văn minh, nguồn biến dị di truyền của quần thể là : biến dị đột biến, biến dị tổng hợp, di nhập gen .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 11 : Theo quan điểm văn minh, loại biến dị nào sau đây được xem là nguồn nguyên vật liệu thứ cấp của tiến hóa ?

 1. Biến dị tổng hợp .
 2. Đột biến gen .
 3. Đột biến nhiễm sắc thể .
 4. Thường biến .

Đáp án:

Nguồn nguyên vật liệu thứ cấp cho tiến hóa theo quan điểm văn minh là biến dị tổng hợp, còn nguyên vật liệu sơ cấp là đột biến gen .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 12 : Nguồn nguyên vật liệu sơ cấp cho quy trình tiến hóa là

 1. biến dị tổng hợp .
 2. thường biến .
 3. đột biến gen tự nhiên .
 4. biến dị đột biến .

Đáp án:

Nguồn nguyên vật liệu sơ cấp cho quy trình tiến hóa là biến dị đột biến .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 13 : Theo quan điểm tiến hóa tân tiến, khi nói về tinh lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai ?

 1. Chọn lọc tự nhiên không hề vô hiệu trọn vẹn một alen lặn gây chết ra khỏi quần thể .
 2. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội hoàn toàn có thể nhanh gọn làm biến hóa tần số alen của quần thể .
 3. Chọn lọc tự nhiên tác động ảnh hưởng trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến hóa tần số kiểu gen .
 4. Chọn lọc tự nhiên làm Open những alen mới và những kiểu gen mới trong quần thể .

Đáp án:

Phát biểu sai là D, tinh lọc tự nhiên không làm Open những alen, kiểu gen mới trong quần thể .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 14 : Khi nói về tinh lọc tự nhiên theo ý niệm tân tiến, phát biểu nào sau đây là đúng ?

 1. Chọn lọc tự nhiên làm biến hóa tần số alen của quần thể vi trùng chậm hơn so với quần thể sinh vật lưỡng bội .
 2. Chọn lọc tự nhiên không khi nào đào thải hết alen trội gây chết ra khỏi quần thể .
 3. Chọn lọc tự nhiên tác động ảnh hưởng trực tiếp lên kiểu gen, từ đó làm đổi khác tần số alen của quần thể .
 4. Chọn lọc chống lại alen lặn làm đổi khác tần số alen chậm hơn so với tinh lọc chống lại alen trội .

Đáp án: 

A sai vì : CLTN làm biến hóa tần số alen của quần thể vi trùng nhanh hơn quần thể sinh vật lưỡng bội .
B sai vì : CLTN đào thải được trọn vẹn alen trội có hại ra khỏi quần thể .
C sai vì : CTTN tác động ảnh hưởng trực tiếp lên kiểu hình .
Phát biểu đúng là : D vì alen lặn còn sống sót trong kiểu gen dị hợp .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 15 : Theo ý niệm tiến hóa tân tiến, tinh lọc tự nhiên có những nội dung :
( 1 ) Thực chất là quy trình phân hóa năng lực sống sót và năng lực sinh sản của những thành viên với những kiểu gen khác nhau trong quần thể .
( 2 ) Tác động trực tiếp lên kiểu gen mà không tác động ảnh hưởng lên kiểu hình của sinh vật .
( 3 ) Làm biến hóa tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể không theo hướng xác lập .
( 4 ) Làm Open những alen mới dẫn đến làm đa dạng chủng loại vốn gen của quần thể .
( 5 ) Đóng vai trò sàng lọc và giữ lại những thành viên có kiểu gen lao lý kiểu hình thích nghi mà không tạo ra những kiểu gen thích nghi .
( 6 ) Khi môi trường tự nhiên biến hóa theo một hướng xác lập thì tinh lọc tự nhiên sẽ làm biến hóa tần số alen của quần thể theo nhiều hướng khác nhau .
Số nội dung đúng là

 1. 3
 2. 4
 3. 1
 4. 2

Đáp án: 

Các nội dung của tinh lọc tự nhiên là : ( 1 ), ( 5 )
Ý ( 2 ) sai vì : CLTN tác động ảnh hưởng trực tiếp lên kiểu hình .
Ý ( 3 ) sai vì : CLTN là tác nhân đổi khác tần số alen, thành phần kiểu gen theo hướng xác lập .
Ý ( 4 ) sai vì : CLTN không làm Open alen mới .
Ý ( 6 ) sai vì : khi thiên nhiên và môi trường đổi khác theo 1 hướng xác lập thì CLTN sẽ làm đổi khác tần số alen theo 1 hướng xác lập .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 16 : Phát biểu nào sau đây là đúng về tinh lọc tự nhiên ( CLTN ) theo ý niệm văn minh ?

 1. CLTN không chỉ tác động ảnh hưởng so với từng thành viên riêng rẽ mà còn tác động ảnh hưởng so với cả quần thể
 2. CLTN thực ra là sự phân hoá năng lực sống sót của những thành viên trong quần thể .
 3. CLTN chống lại alen trội làm đổi khác tần số alen của quần thể chậm hơn so với tinh lọc chống lại alen lặn .
 4. CLTN tác động ảnh hưởng gián tiếp lên kiểu hình từ đó làm biến hóa tần số alen của quần thể

Đáp án:

A Đúng, CLTN không chỉ ảnh hưởng tác động so với từng thành viên riêng rẽ mà còn tác động ảnh hưởng so với cả quần thể
B sai, CLTN thực ra là sự phân hóa năng lực sống sót và sinh sản của những kiểu gen
C sai vì CLTN chống lại alen trội làm đổi khác tần số alen của quần thể nhanh hơn so với chống lại alen trội
D – sai, theo ý niệm của tuyết tiến hóa văn minh CLTN ảnh hưởng tác động trực tiếp lên kiểu hình từ đó gián tiếp làm đổi khác tần số alen của quần thể
Đáp án cần chọn là : A
Câu 17 : Theo tiến hóa tân tiến, tinh lọc tự nhiên đóng vai trò :

 1. Tạo ra những kiểu gen thích nghi từ đó tạo ra những thành viên có kiểu gen pháp luật tính trạng thích nghi .
 2. Sàng lọc và giữ lại những thành viên có kiểu gen pháp luật kiểu hình thích nghi mà không tạo ra những kiểu gen thích nghi
 3. Vừa giữ lại những thành viên có kiểu gen lao lý kiểu hình thích nghi vừa tạo ra những kiểu gen thích nghi
 4. Tạo ra những kiểu gen thích nghi mà không đóng vai trò sàng lọc và giữ lạinhững thành viên có kiểu gen lao lý những kiểu hình thích nghi .

Đáp án:

Theo tiến hóa tân tiến, tinh lọc tự nhiên đóng vai trò : Sàng lọc và giữ lại những thành viên có kiểu gen pháp luật kiểu hình thích nghi mà không tạo ra những kiểu gen thích nghi
Đáp án cần chọn là : B
Câu 18 : Vai trò đa phần của tinh lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là :

 1. Làm cho tần số tương đối của những alen trong mỗi gen đổi khác theo hướng xác lập
 2. Làm cho thành phần kiểu gen của quần thể biến hóa bất thần
 3. Phân hoá năng lực sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể
 4. Qui định khunh hướng và nhịp điệu biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể, xu thế quy trình tiến hoá .

Đáp án:

Vai trò chủ yếu của chọn lọc tự nhiên trong tiến hoá nhỏ là : Qui định chiều hướngnhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể, định hướng quá trình tiến hoá.

 • Chiều hướng : kiểu hình thích nghi cao
 • Nhịp điệu : nhanh/chậm

Đáp án cần chọn là : D
Câu 19 : Theo thuyết tiến hóa văn minh, đơn vị chức năng tiến hóa cơ sở ở những loài giao phối là

 1. Quần thể .
 2. Loài .
 3. Quần xã .
 4. Cá thể .

Đáp án:

Theo thuyết tiến hóa tân tiến, đơn vị chức năng tiến hóa cơ sở ở những loài giao phối là quần thể .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 20 : Theo ý niệm văn minh, đơn vị chức năng cơ sở của tiến hóa là :

 1. Cá thể
 2. Quần thể
 3. Phân tử
 4. Loài

Đáp án:

Theo ý niệm tiến hóa tân tiến thì đơn vị chức năng cơ sở của tiến hóa là quần thể
Đáp án cần chọn là : B
Câu 21 : Kimura đã yêu cầu ý niệm đại đa số những đột biến ở Lever phân tử là trung tính dựa trên những điều tra và nghiên cứu về những biến hóa trong cấu trúc của :

 1. Phân tử Hêmôglôbin
 2. Axit nuclêic
 3. Phân tử ADN
 4. Cả A, B và C

Đáp án:

Kimura đã nghiên cứu và điều tra sự biến hóa trên phân tử Hêmôglôbin
Đáp án cần chọn là : A
Câu 22 : Kimura đã yêu cầu ý niệm đại đa số những đột biến ở Lever phân tử là trung tính dựa trên cơ sở điều tra và nghiên cứu về những đổi khác của :

 1. Các phân tử axit nuclêic
 2. Các phân tử prôtêin
 3. Các phân tử pôlisaccarit
 4. Các phân tử lipit phức tạp

Đáp án:

Kimura đã đề xuất kiến nghị ý niệm đại đa số những đột biến ở Lever phân tử là trung tính dựa trên cơ sở nghiên cứu và điều tra về những biến hóa của những phân tử prôtêin
Đáp án cần chọn là : B
Câu 23 : Thuyết Kimura đề cập tới nguyên lí cơ bản của sự tiến hóa Lever

 1. Nguyên tử
 2. Phân tử
 3. Cơ thể
 4. Quần thể

Đáp án:

Thuyết Kimura đề cập tới nguyên lí cơ bản của sự tiến hóa Lever phân tử .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 24 : Kimura yêu cầu thuyết tiến hóa bằng những đột biến trung tính ở Lever :

 1. Phân tử .
 2. Mô .
 3. Tế bào .
 4. Quần xã .

Đáp án:

Kimura đề xuất thuyết tiến hóa bằng các đột biến trung tính ở cấp độ phân tử.

Đáp án cần chọn là : A
Câu 25 : Điểm giống nhau hầu hết giữa ý niệm của Dacuyn và ý niệm văn minh về tiến hóa là :

 1. Đều xem nguyên vật liệu tiến hóa là biến dị ( đột biến, biến dị tổng hợp )
 2. Đều xem CLTN là tác nhân chính đóng vai trò chủ yếu trong tiến hóa nói chung cũng như hình thành tính thích nghi nói riêng
 3. Đều xem hiệu quả của CLTN là sự tăng trưởng lợi thế của sinh vật ( thành viên hay quần thể ) thích nghi
 4. Đều xem tiến hóa của sinh vật bắt buộc phải có đào thải

Đáp án:

Ý đúng là B .
Ý A sai vì : Dacuyn chỉ phân biệt biến dị có hướng và biến dị vô hướng .
Ý C sai vì : Dacuyn cho rằng đối tượng người dùng của CLTN là thành viên, còn học thuyết tiến hóa tân tiến cho rằng là quần thể .
Ý D sai .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 26 : Quan niệm tiến hóa của Dacuyn và ý niệm tiến hóa tổng hợp văn minh giống nhau ở :

 1. Nguyên liệu tiến hóa
 2. Cơ chế tiến hóa dựa trên tinh lọc tự nhiên
 3. Các lý giải về chính sách tiến hóa
 4. Hạn chế của quan điểm tiến hóa

Đáp án:

Ý đúng là B .
Ý A sai vì : Dacuyn cho rằng nguyên vật liệu là biến dị thành viên, còn học thuyết tiến hóa văn minh : đột biến, biến dị tổng hợp, di nhập gen .
Ý C, D sai vì : Dacuyn chưa lý giải được chính sách tiến hóa, nguyên do tiến hóa, hạn chế về 2 học thuyết tiến hóa là khác nhau .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 27 : Theo quan điểm của Kimura, hầu hết những đột biến ở Lever phân tử là :

 1. Đột biến là có lợi
 2. Đột biến là có hại
 3. Đột biến là trung tính
 4. Cả A, B và C đều đúng

Đáp án:

Theo quan điểm của Kimura, hầu hết những đột biến ở Lever phân tử là đột biến là trung tính
Đáp án cần chọn là : C
Câu 28 : Theo Kimura, đột biến ở Lever phân tử thường có đặc thù gì ?

 1. Đa số là có lợi .
 2. Đa số là có hại .
 3. Đa số là trung tính .
 4. Đa số là có hại, một số ít có lợi .

Đáp án:

Theo Kimura, đột biến ở Lever phân tử thường có đặc thù đa phần là trung tính .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 29 : Có bao nhiêu phát biểu sau bộc lộ quan điểm của học thuyết tiến hóa tân tiến ?
( 1 ) Đột biến gen phân phối nguồn nguyên vật liệu sơ cấp cho quy trình tiến hóa
( 2 ) Chọn lọc tự nhiên ảnh hưởng tác động gián tiếp lên kiểu hình qua đó làm phân hóa vốn gen của quần thể giao phối
( 3 ) Những biến dị Open hàng loạt theo hướng xác lập mới có ý nghĩa trong tiến hóa
( 4 ) Chọn lọc tự nhiên và biến dị thành viên là tác nhân thôi thúc quy trình tiến hóa

 1. 2
 2. 1
 3. 3
 4. 4

Đáp án: 

Ý đúng là ( 1 )
Ý ( 2 ) sai vì : CLTN tác động ảnh hưởng trực tiếp lên kiểu hình .
Ý ( 3 ) sai vì : đó là những thường biến, không có ý nghĩa lớn trong tiến hóa .
Ý ( 4 ) Biến dị thành viên không thôi thúc quy trình tiến hóa .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 30 : Khi nói về thuyết tiến hóa tổng hợp, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?
( 1 ). Hình thành loài được xem là ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn .
( 2 ). Quần thể là đơn vị chức năng sống sót nhỏ nhất của sinh vật có năng lực tiến hóa .
( 3 ) Tiến hóa sẽ không hề xảy ra nếu đơn vị chức năng tiến hóa không có biến dị di truyền .
( 4 ) Một trong những thành tựu là đã lý giải được sự thống nhất trong phong phú của sinh giới .

 1. 2
 2. 1
 3. 4
 4. 3

Đáp án: 

Các phát biểu đúng là : ( 1 ), ( 2 ), ( 3 )
( 4 ) sai, thuyết tiến hóa tổng hợp chưa lý giải được sự thống nhất trong phong phú của sinh giới mà nhờ vào những vật chứng tiến hóa .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 31 : Theo Kimura, sự tiến hoá diễn ra bằng sự củng cố ngẫu nhiên những :

 1. Biến dị có lợi
 2. Đặc điểm thích nghi
 3. Đột biến trung tính
 4. Đột biến có hại

Đáp án:

Nội dung thuyết tiến hóa trung tính : Sự tiến hóa diễn ra bằng sự cũng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, không tương quan với tác động ảnh hưởng của tinh lọc tự nhiên .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 32 : Nội dung cơ bản trong thuyết tiến hóa của Kimura là gì ?

 1. Tích lũy những đột biến có lợi, đào thải những đột biến có hại .
 2. Tích lũy những đột biến có lợi, đào thải những đột biến có hại dưới tác động ảnh hưởng của tinh lọc tự nhiên .
 3. Sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, không tương quan với tính năng của tinh lọc tự nhiên .
 4. Sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, dưới công dụng của tinh lọc tự nhiên .

Đáp án:

Nội dung thuyết tiến hóa trung tính : Sự tiến hóa diễn ra bằng sự cũng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính, không tương quan với ảnh hưởng tác động của tinh lọc tự nhiên .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 33 : Đóng góp đa phần của thuyết tiến hóa của Kimura là

 1. Nêu lên vai trò của sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính trong tiến hóa độc lập với tính năng của tinh lọc tự nhiên
 2. Phủ nhận vai trò của tinh lọc tự nhiên đào thải những biến dị có hại
 3. Công nhận vai trò của tinh lọc tự nhiên
 4. Giải thích trạng thái cân đối di truyền của quần thể giao phối

Đáp án: 

– Cống hiến : Nêu lên sự tiến hóa cấp phân tử. Giải thích sự phong phú của những phân tử prôtêin, sự phong phú cân đối trong quần thể .
– Thuyết tiến hóa trung tính chỉ đề cập tới sự tiến hóa ở cấp phân tử và không cho rằng mọi đột biến đều trung tính. Vì vậy, thuyết tiến hóa trung tính không phủ nhận mà chỉ bổ trợ cho thuyết tiến hóa bằng con đường tinh lọc tự nhiên .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 34 : Thuyết tiến hóa của Kimura có ý nghĩa gì ?

 1. Nêu lên vai trò của sự củng cố ngẫu nhiên những đột biến trung tính trong tiến hóa độc lập với tính năng của tinh lọc tự nhiên
 2. Cơ sở để lý giải tính đa hình di truyền
 3. Bổ sung ý niệm mới trong kim chỉ nan tiến hoá tân tiến
 4. Cả A, B, C

Đáp án:

– Cống hiến : Nêu lên sự tiến hóa cấp phân tử. Giải thích sự phong phú của những phân tử prôtêin, sự phong phú cân đối trong quần thể .
– Thuyết tiến hóa trung tính chỉ đề cập tới sự tiến hóa ở cấp phân tử và không cho rằng mọi đột biến đều trung tính. Vì vậy, thuyết tiến hóa trung tính không phủ nhận mà chỉ bổ trợ cho thuyết tiến hóa bằng con đường tinh lọc tự nhiên .
Đáp án cần chọn là : D

B/ CÁC NHÂN TỐ TIẾN HÓA

Câu 1 : Đối với tiến hóa :

 1. Đột biến tự nhiên được xem là nguồn nguyên vật liệu sơ cấp, trong đó đột biến gen là nguồn nguyên vật liệu đa phần .
 2. Đột biến tự nhiên được xem là nguồn nguyên vật liệu sơ cấp, trong đó đột biến NST là nguồn nguyên vật liệu đa phần .
 3. Đột biến tự nhiên được xem là nguồn nguyên vật liệu sơ cấp, trong đó đột biến trung tính là nguồn nguyên vật liệu đa phần .
 4. Đột biến tự nhiên được xem là nguồn nguyên vật liệu thứ cấp, trong đó đột biến gen là nguồn nguyên vật liệu đa phần .

Đáp án:

Đối với tiến hóa, đột biến tự nhiên được xem là nguồn nguyên vật liệu sơ cấp, trong đó đột biến gen là nguồn nguyên vật liệu đa phần .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 2 : Đối với tiến hoá, đột biến gen có vai trò tạo ra những

 1. Kiểu gen mới phân phối nguyên vật liệu cho tinh lọc tự nhiên .
 2. Kiểu hình mới phân phối nguyên vật liệu cho tinh lọc tự nhiên ,
 3. Gen mới phân phối nguyên vật liệu cho chọn-lọc tự nhiên .
 4. Alen mới, qua giao phối tạo ra những biến dị cung ứng cho tinh lọc .

Đáp án:

Đột biến gen tạo ra những alen mới, qua giao phối tạo ra những biến dị cung ứng nguyên vật liệu sơ cấp cho tiến hóa .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 3 : Phát biểu nào dưới đây không đúng về vai trò của đột biến so với tiến hóa ?

 1. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể góp thêm phần hình thành loài mới .
 2. Đột biến nhiễm sắc thể thường gây chết cho thể đột biến, do đó không có ý nghĩa so với tiến hóa .
 3. Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng trong quy trình tiến hóa, vì nó góp thêm phần hình thành loài mới .
 4. Đột biến gen phân phối nguyên vật liệu cho quy trình tiến hóa của sinh vật .

Đáp án:

B sai, đột biến có ý nghĩa với tiến hóa .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 4 : Theo ý niệm tân tiến, tác nhân phân phối nguồn biến dị sơ cấp cho quy trình tiến hóa là

 1. Các yếu tố ngẫu nhiên
 2. Chọn lọc tự nhiên
 3. Giao phối không ngẫu nhiên
 4. Đột biến

Đáp án:

Theo ý niệm văn minh, tác nhân cung ứng nguồn biến dị sơ cấp cho quy trình tiến hóa là đột biến .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 5 : Cho những thông tin về vai tròn của những tác nhân tiến hóa như sau :
( 1 ) Làm đổi khác tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác lập .
( 2 ) Làm phát sinh những biến dị di truyền phân phối nguồn nguyên vật liệu biến dị sơ cấp cho quy trình tiến hóa
( 3 ) Có thể vô hiệu trọn vẹn một alen nào đó ra khỏi quần thể mặc dầu alen đó là có lợi .
( 4 ) Không làm đổi khác tần số alen nhưng làm biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể
( 5 ) Làm đổi khác tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể rất chậm .
Có bao nhiêu thông tin nói về vai trò của đột biến gen ?

 1. 2 và 5
 2. 3 và 4
 3. 1 và 4
 4. 1 và 3

Đáp án:

Các thông tin nói về đột biến gen là 2 và 5 .
1 là đặc thù của tinh lọc tự nhiên
3 là đặc thù của những yếu tố ngẫu nhiên
4 là đặc thù của giao phối không ngẫu nhiên
Đáp án cần chọn là : A
Câu 6 : Biến dị di truyền là rất quan trọng so với những quần thể sinh vật. Vì

 1. Nhờ đó mà những con đực và con cháu của loài trinh sản hoàn toàn có thể phân biết được nhau .
 2. Nhờ đó sự tiến hóa được định hưởng .
 3. Chúng cung ứng nguồn nguyên vật liệu cho quy trình tinh lọc .
 4. Nhờ đó tất cả chúng ta mới phân loại được những loài sinh vật

Đáp án: 

Biến dị di truyền là rất quan trọng so với những quần thể sinh vật vì chúng phân phối nguồn nguyên vật liệu cho quy trình tinh lọc, do đó giúp quần thể có năng lực thích nghi với sự đổi khác của môi trường tự nhiên .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 7 : Theo ý niệm văn minh, nguồn nguyên vật liệu phân phối cho quy trình tiến hóa của sinh giới là ?

 1. Thường biến .
 2. Biến dị di truyền .
 3. Đột biến .
 4. Chọn lọc tự nhiên .

Đáp án:

Biến dị di truyền là rất quan trọng so với những quần thể sinh vật vì chúng phân phối nguồn nguyên vật liệu cho quy trình tinh lọc, do đó giúp quần thể có năng lực thích nghi với sự biến hóa của môi trường tự nhiên .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 8 : Tại sao phần đông đột biến gen là có hại nhưng nó vẫn có vai trò trong quy trình tiến hóa ?

 1. Gen đột biến hoàn toàn có thể có hại trong tổng hợp gen này nhưng lại có lợi hoặc trung tính trong tổng hợp gen khác .
 2. Tần số đột biến gen tự nhiên là rất nhỏ nên mối đe dọa của đột biến gen là không đáng kể .
 3. Chọn lọc tự nhiên luôn đào thải được những gen lặn có hại .
 4. Đột biến gen luôn tạo được ra kiểu hình mới .

Đáp án:

Mức độ gây hại của một alen đột biến còn phụ thuộc vào vào thiên nhiên và môi trường và tổng hợp mang gen đó. Gen đột biến hoàn toàn có thể có hại trong tổng hợp gen này nhưng lại có lợi hoặc trung tính trong tổng hợp gen khác .
B sai vì, tuy tần số đột biến của 1 gen thấp nhưng hệ gen có rất nhiều gen, nên tần số xảy ra đột biến cao .
C sai vì CLTN không hề đào thải alen lặn có hại ra khỏi quần thể vì alen lặn sống sót trong khung hình dị hợp tử .
D sai vì không phải khi nào đột biến cũng tạo ra kiểu hình mới, VD : đột biến hình thành alen lặn, khung hình phải ở trạng thái đồng hợp lặn mới bộc lộ ra kiểu hình .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 9 : Vì sao nói đột biến là tác nhân tiến hoá cơ bản ?

 1. Vì tạo ra một áp lực đè nén làm biến hóa tần số những alen trong quần thể .
 2. Vì là cơ sở để tạo biến dị tổng hợp .
 3. Vì cung ứng nguyên vật liệu sơ cấp trong tiến hoá .
 4. Vì tần số đột biến của vốn gen khá lớn .

Đáp án:

Đột biến là tác nhân tiến hóa cơ bản vì : đột biến phân phối những nguyên vật liệu sơ cấp trong tiến hóa. Ở đây là những alen đột biến
Từ đó, qua quy trình giao phối, những alen đột biến được phát tán trong quần thể và tổng hợp lại thành rất nhiều những kiểu gen ( qui định kiểu hình ) – nguyên vật liệu thứ cấp của tiến hóa
Đáp án cần chọn là : C
Câu 10 : Vì sao tần số đột biến gen tự nhiên rất thấp nhưng ở thực vật, động vật hoang dã, tỉ lệ giao tử mang đột biến về gen này hay gen khác là khá lớn ?

 1. Vì những giao tử mang đột biến gen có sức sống cao hơn dạng thông thường .
 2. Vì tinh lọc tự nhiên luôn giữ lại những giao tử mang đột biến gen có lợi .
 3. Vì khung hình mang đột biến gen thích nghi cao với sự biến hóa của thiên nhiên và môi trường .
 4. Vì thực vật, động vật hoang dã có hàng vạn gen .

Đáp án:

Tần số đột biến gen tự nhiên là rất thấp nhưng ở thực vật, động vật hoang dã, tỉ lệ giao tử mang đột biến về gen này hay gen khác là khá lớn là do : động thực vật có hàng vạn gen .
→ Do đó nhân tần số đột biến với số lượng gen, ta hoàn toàn có thể thấy tần số đột biến chung là tương đối đáng kể .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 11 : So với đột biến nhiễm sắc thể thì đột biến gen là nguồn nguyên vật liệu sơ cấp đa phần của tiến hoá vì

 1. những alen đột biến thường ở trạng thái lặn và ở trạng thái dị hợp, tinh lọc tự nhiên ảnh hưởng tác động trực tiếp vào kiểu gen do đó tần số của gen lặn có hại không biến hóa qua những thế hệ .
 2. đột biến gen phổ cập hơn đột biến nhiễm sắc thể và ít ảnh hưởng tác động đến sức sống, sự sinh sản của khung hình sinh vật .
 3. hầu hết đột biến gen là có hại, thế cho nên tinh lọc tự nhiên sẽ vô hiệu chúng nhanh gọn, chỉ giữ lại những đột biến có lợi .
 4. alen đột biến có lợi hay có hại không nhờ vào vào tổng hợp gen và môi trường tự nhiên sống, thế cho nên tinh lọc tự nhiên vẫn tích luỹ những gen đột biến qua những thế hệ .

Đáp án:

Đột biến gen là nguồn nguyên vật liệu sơ cấp hầu hết của tiến hoá vì đột biến gen phổ cập hơn đột biến nhiễm sắc thể và ít ảnh hưởng tác động đến sức sống, sự sinh sản của khung hình sinh vật .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 12 : Ở động vật hoang dã, hiện tượng kỳ lạ nào sau đây dẫn đến sự di nhập gen ?

 1. Sự biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua giao phối tự do và ngẫu nhiên
 2. Sự giao phối giữa những thành viên trong một quần thể
 3. Sự phát sinh những đột biến gen Open trong quần thể .
 4. Sự di cư của những thành viên cùng loài từ quần thể này sang quần thể khác .

Đáp án:

Sự di cư của những thành viên cùng loài từ quần thể này sang quần thể khác dẫn đến sự di nhập gen .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 13 : Một nhóm người trong một quần thể người đã di cư đến một hòn hòn đảo và lập thành một quần thể người mới có tần số alen về nhóm máu độc lạ so với quần thể gốc khởi đầu. Đây là ví dụ về hiệu quả của tác nhân tiến hóa

 1. Chọn lọc tự nhiên
 2. Đột biến
 3. Yếu tố ngẫu nhiên
 4. Di nhập gen

Đáp án:
Đây là ví dụ về kết quả của nhân tố tiến hóa di nhập gen.

Đáp án cần chọn là : D
Câu 14 : Khi nói về di – nhập gen, phát biểu nào sau đây đúng ?

 1. Kết quả của di – nhập gen là luôn dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, làm giảm sự phong phú di truyền của quần thể .
 2. Các thành viên nhập cư hoàn toàn có thể mang đến những alen mới làm phong phú và đa dạng thêm vốn gen của quần thể
 3. Nếu số lượng thành viên nhập cư bằng số lượng thành viên xuất cư thì chắc như đinh không làm đổi khác tần số kiểu gen của quần thể .
 4. Hiện tượng xuất cư chỉ làm đổi khác tần số alen mà không làm biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể

Đáp án:

Ý A sai vì nhập gen hoàn toàn có thể làm giàu vốn gen của quần thể
Ý C sai vì lượng thành viên xuất cư hoàn toàn có thể mang kiểu gen khác số cá thế nhập cư làm biến hóa cấu trúc di truyềnc ủa quần thể .
Ý D sai vì xuất cư hoàn toàn có thể làm biến hóa thành phần kiểu gen và tần số alen
Các thành viên nhập cư hoàn toàn có thể mang đến những alen mới làm nhiều mẫu mã thêm vốn gen của quần thể
Đáp án cần chọn là : B
Câu 15 : Khi nói về di nhập gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây là không đúng ?
( 1 ) Di nhập gen làm đổi khác tần số alen và thành phần phần kiểu gen của quần thể không theo một hướng xác lập .
( 2 ) Nếu số lượng thành viên đi vào và đi ra khỏi quần thể bằng nhau thì di nhập gen không làm đổi khác tần số alen .
( 3 ) Sự di nhập gen ở động vật hoang dã biểu lộ ở sự di cư của những thành viên từ quần thể này đến quần thể khác cùng loài .
( 4 ) Sự di nhập gen ở thực vật biểu lộ qua sự phát tán những bào tử, hạt phấn, quả và hạt .
( 5 ) Sự di nhập gen hoàn toàn có thể làm chậm quy trình hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa .

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Đáp án:

Phát biểu không đúng là ( 2 ), ( 5 ) .
( 2 ) sai vì còn nhờ vào vào sự chênh lệch tần số alen ở hai nhóm .
( 5 ) sai vì còn đường hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa đã tạo ra sự cách li di truyền ( cách li sau hợp tử ) nên sự di nhập gen không làm ảnh hướng đến vận tốc hình thành loài .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 16 : Theo thuyết tiến hóa văn minh, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về di – nhập gen ?
( 1 ) Luôn làm đa dạng chủng loại vốn gen của quần thể .
( 2 ) Thường xảy ra so với những quần thể có size nhỏ .
( 3 ) Là sự Viral gen từ quần thể này sang quần thể khác .
( 4 ) Thúc đẩy sự phân hóa vốn gen trong quần thể .
( 5 ) Làm biến hóa tần số alen .

 1. 1
 2. 2
 3. 4
 4. 3

Đáp án:

Theo thuyết tiến hóa văn minh, những phát biểu đúng khi nói về di – nhập gen là : ( 3 ) và ( 5 )
( 1 ) Không đúng vì hoàn toàn có thể làm giảm sự đa dạng và phong phú của vốn gen của quần thể .
( 2 ) Xảy ra với toàn bộ những quần thể
( 4 ) di nhập gen không thôi thúc sự phân hóa vốn gen trong quần thể .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 17 : Đâu không phải là đặc thù mà những tác nhân di – nhập gen và tác nhân đột biến gen đều có ?

 1. Đều hoàn toàn có thể làm Open những kiểu gen mới trong quần thể
 2. Đều làm biến hóa tần số alen không theo hướng xác lập
 3. Đều hoàn toàn có thể làm Open những alen mới trong quần thể
 4. Đều làm giảm tính phong phú di truyền của quần thể

Đáp án:

Ý sai là D vì cả di nhập gen và đột biến đều làm tăng tính phong phú di truyền của quần thể .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 18 : Các tác nhân tiến hóa nào sau đây hoàn toàn có thể làm đa dạng và phong phú vốn gen của quần thể ?

 1. Đột biến và di – nhập gen
 2. Di – nhập gen và giao phối không ngẫu nhiên
 3. Đột biến và giao phối không ngẫu nhiên
 4. CLTN và yếu tố ngẫu nhiên

Đáp án:

Đột biến gen và di nhập gen hoàn toàn có thể làm tăng số loại alen trong quần thể
B, C sai, giao phối ngẫu nhiên là giảm vốn gen của quần thể
D sai, CLTN có tính năng chọc lọc kiểu gen thích nghi, không làm đa dạng và phong phú vốn gen của quần thể
Đáp án cần chọn là : A
Câu 19 : Nhân tố tiến hóa có năng lực làm biến hóa tần số những alen thuộc 1 locus gen trong quần thể theo hướng xác lập là

 1. Di nhập gen .
 2. Biến động di truyền .
 3. Chọn lọc tự nhiên .
 4. Đột biến .

Đáp án:

Nhân tố tiến hóa làm đổi khác tần số alen theo hướng xác lập là tinh lọc tự nhiên .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 20 : Nhân tố nào sau đây làm biến hóa tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sinh vật theo một hướng xác lập .

 1. Chọn lọc tự nhiên .
 2. Giao phối không ngẫu nhiên .
 3. Di – nhập gen .
 4. Đột biến .

Đáp án:

Nhân tố làm đổi khác tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể sinh vật theo một hướng xác lập là : Chọn lọc tự nhiên
Đáp án cần chọn là : A
Câu 21 : Cho những đánh giá và nhận định sau :
1. Chọn lọc tự nhiên tạo ra những thành viên thích nghi với thiên nhiên và môi trường sống .
2. Chọn lọc chống lại alen trội làm đổi khác tần số alen nhanh hơn alen lặn .
3. Chọn lọc tự nhiên tác động ảnh hưởng không phụ thuộc vào kích cỡ quần thể .
4. Chọn lọc tự nhiên hoàn toàn có thể đào thải trọn vẹn một alen lặn ra khỏi quần thể .
Nhận định đúng về đặc thù của tinh lọc tự nhiên là

 1. ( 2 ), ( 4 ) .
 2. ( 3 ), ( 4 ) .
 3. ( 2 ), ( 3 ) .
 4. ( 1 ), ( 3 )

Đáp án:

Các ý đúng là : ( 2 ), ( 3 )
Ý ( 1 ) sai vì tinh lọc tự nhiên chỉ đóng vai trò sàng lọc những kiểu hình thích nghi với môi trường tự nhiên .
Ý ( 4 ) sai vì CLTN không hề đào thải trọn vẹn 1 alen lặn ra khỏi quần thể vì nó còn sống sót .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 22 : Khi nói về tinh lọc tự nhiên theo thuyết tiến hóa tân tiến, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?
I. Chọn lọc tự nhiên tác động ảnh hưởng trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến hóa tần số kiểu gen .
II. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội hoàn toàn có thể nhanh gọn làm biến hóa tần số alen của quần thể .
III. Trong quần thể ngẫu phối, tinh lọc tự nhiên chống lại alen lặn không khi nào loại hết alen lặn ra khỏi quần thể .
IV. Khi môi trường tự nhiên biến hóa theo một hướng xác lập thì tinh lọc tự nhiên sẽ làm biến hóa tần số alen của quần thể theo một hướng xác lập .

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Đáp án:

Các phát biểu đúng là : I, II, III, IV
Đáp án cần chọn là : D
Câu 23 : Khẳng định nào sau đây không đúng mực ?

 1. Chọn lọc tự nhiên không chỉ tác động ảnh hưởng vào từng gen riêng rẽ mà còn tác động ảnh hưởng lên hàng loạt kiểu gen .
 2. Chọn lọc tự nhiên là tác nhân chính trong quy trình hình thành đặc thù thích nghi và loài mới .
 3. Chọn lọc tự nhiên không chỉ ảnh hưởng tác động lên từng thành viên mà còn ảnh hưởng tác động cả lên quần thể .
 4. Chọn lọc tự nhiên pháp luật khunh hướng và nhịp điệu đổi khác tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể .

Đáp án:

A – sai, tinh lọc tự nhiên không ảnh hưởng tác động vào từng gen riêng rẽ mà tác đồng lên hàng loạt kiểu gen, tinh lọc tự nhiên không chỉ ảnh hưởng tác động đến từng thành viên mà còn ảnh hưởng tác động lên cả quần thể
Chọn lọc tự nhiên lao lý khunh hướng và nhịp điệu biến hóa tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể đồng thời là tác nhân chính quy định khunh hướng và nhịp điệu đổi khác tần số alen của quần thể .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 24 : Chọn lọc tự nhiên diễn ra trên quy mô lớn và thời hạn lịch sử vẻ vang vĩnh viễn sẽ dẫn đến hiện tượng kỳ lạ

 1. Hình thành những đơn vị chức năng phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành .
 2. Đào thải những biến dị mà con người không ưa thích .
 3. Tích lũy những biến dị phân phối nhu yếu nhiều mặt của loài người
 4. Hình thành những loài mới từ một loài khởi đầu, những loài này được phân loại học xếp vào cùng một chi .

Đáp án:

Chọn lọc tự nhiên diễn ra trên quy mô lớn và thời hạn lịch sử vẻ vang lâu dài hơn sẽ dẫn đến hiện tượng kỳ lạ : hình thành những đơn vị chức năng phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành .
D đúng một phần nhưng chưa đủ do thực thi trên qui mô to lớn nên sẽ tạo ra được nhiều phân loại hơn
Đáp án cần chọn là : A
Câu 25 : Chọn lọc tự nhiên sẽ dẫn đến hiện tượng hình thành những đơn vị chức năng phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành cần phải .

 1. Tích lũy những biến dị phân phối nhu yếu nhiều mặt của loài người
 2. Diễn ra trên quy mô lớn
 3. Diễn ra trong thời hạn lịch sử vẻ vang lâu dài hơn
 4. Cả B và C .

Đáp án:

Chọn lọc tự nhiên diễn ra trên quy mô lớn và thời hạn lịch sử vẻ vang lâu dài hơn sẽ dẫn đến hiện tượng kỳ lạ : hình thành những đơn vị chức năng phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành .
A sai Chọn lọc tự nhiên thì không theo nhu yếu của con người .
B, C đúng một phần nhưng chưa đủ
Đáp án cần chọn là : D
Câu 26 : Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu ảnh hưởng tác động của tinh lọc tự nhiên có cấu trúc di truyền ở những thế hệ như sau :
P : 0,20 AA + 0,30 Aa + 0,50 aa = 1
F1 : 0,30 AA + 0,25 Aa + 0,45 aa = 1
F2 : 0,40 AA + 0,20 Aa + 0,40 aa = 1
F3 : 0,55 AA + 0,15 Aa + 0,30 aa = 1
F4 : 0,75 AA + 0,10 Aa + 0,15 aa = 1
Biết A trội trọn vẹn so với a .
Nhận xét nào sau đây là đúng về tác động ảnh hưởng của tinh lọc tự nhiên so với quần thể này ?

 1. Chọn lọc tự nhiên đang vô hiệu những kiểu gen dị hợp và đồng hợp lặn .
 2. Các thành viên mang kiểu hình trội đang bị tinh lọc tự nhiên vô hiệu dần .
 3. Chọn lọc tự nhiên đang vô hiệu những kiểu gen đồng hợp và giữ lại những kiểu gen dị hợp .
 4. Các thành viên mang kiểu hình lặn đang bị tinh lọc tự nhiên vô hiệu dần .

Đáp án:

Nhận xét đúng là : tinh lọc tự nhiên đang vô hiệu dần những thành viên mang kiểu hình lặn
Đáp án cần chọn là : D
Câu 27 : Ở một loài sâu, người ta thấy gen R là gen kháng thuốc, r mẫn cảm với thuốc. Một quần thể sâu có thành phẩn kiểu gen 0,3 RR : 0,4 Rr : 0,3 rr. Sau một thời hạn dùng thuốc, thành phần kiểu gen của quần thể là 0,5 RR : 0,4 Rr : 0,1 rr. Kết luận nào sau đây là đúng ?
( 1 ) Thành phần kiểu gen của quần thể sâu không bị ảnh hưởng tác động của tinh lọc tự nhiên .
( 2 ) Chọn lọc tự nhiên là tác nhân qui định khunh hướng đổi khác thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tần số alen có lợi, giảm dần tần số alen bất lợi .
( 3 ) Sau thời hạn xử lí thuốc, tần số alen kháng thuốc R tăng lên 10 %
( 4 ) Tần số alen mẫn cảm với thuốc giảm so với bắt đầu là 20 % .
Số giải pháp đúng là :

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Đáp án:

Ta thấy
Quần thể bắt đầu : 0,3 RR : 0,4 Rr : 0,3 rr
Sau phun thuốc : 0,5 RR : 0,4 Rr : 0,1 rr .

1. Thành phần kiểu gen trong quần thể bị biến đổi bới chọn lọc tự nhiên → 1 sai

2. Thành phần kiểu gen tăng dần kiểu hình trội R- và giảm rr → tăng R và giảm r → 2 đúng

3. Tần số alen trong quần thể tăng lên 0,5 + 0,2 – (0,3 + 0,2) = 0,2 → 3 sai

4. R tăng 0,2 và a giảm 0,2 → 4 đúng

Đáp án cần chọn là : B
Câu 28 : Trên quần đảo Madero, ở một loài côn trùng nhỏ cánh cứng, gen A pháp luật cánh dài trội không trọn vẹn so với gen a pháp luật không cánh, kiểu gen Aa pháp luật cánh ngắn. Một quần thể của loài này lúc mới sinh có thành phần kiểu gen là 0,25 AA : 0,6 Aa : 0,15 aa, khi vừa mới trưởng thành, những thành viên có cánh dài không chịu được gió mạnh bị cuốn ra biển. Tính theo kim chỉ nan, thành phần kiểu gen của quần thể mới sinh ở thế hệ sau là :

 1. 0,3025 AA : 0,495 Aa : 0,2025 aa
 2. 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa
 3. 0,2 AA : 0,4 Aa : 0,4 aa
 4. 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa

Đáp án:

Các thành viên cánh dài bị đào thải → quần thể trưởng thành có cấu trúc : 0,6 Aa : 0,15 aa ↔ 0,8 Aa : 0,2 aa .
Tần số alen A là 0,4, alen a là 0,6
Thành phần KG của quần thể mới sinh sau 1 thế hệ ngẫu phối là :
0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa
Đáp án cần chọn là : B
Câu 29 : Khi nói về những yếu tố ngẫu nhiên theo thuyết tiến hóa tân tiến, phát biểu nào sau đây sai ?

 1. Nếu không xảy ra đột biến và những yếu tố ngẫu nhiên thì không hề làm đổi khác thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể .
 2. Một quần thể đang có size lớn, nhưng do những yếu tố không bình thường làm giảm kích cỡ của quần thể một cách đáng kể thì những thành viên sống sót hoàn toàn có thể có vốn gen khác với vốn gen của quần thể khởi đầu .
 3. Với quần thể có kích cỡ càng nhỏ thì những yếu tố ngẫu nhiên càng dễ làm đổi khác tần số alen của quần thể và ngược lại .
 4. Kết quả ảnh hưởng tác động của những yếu tố ngẫu nhiên hoàn toàn có thể dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, làm giảm sự phong phú di truyền .

Đáp án:

Ý sai là A, CLTN vẫn hoàn toàn có thể làm đổi khác tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 30 : Câu nào sau đây không đúng chuẩn khi nói về vai trò của những yếu tố ́ ngẫu nhiên trong tiến hóa

 1. Một alen dù có lợi cũng hoàn toàn có thể bị loại khỏi quần thể, và một alen có hại cũng hoàn toàn có thể trở nên thông dụng trong quần thể .
 2. Các yếu tố ngẫu nhiên làm đổi khác tần số những alen không theo hướng xác lập
 3. Sự biến đổi có hướng về tần số những alen thường xảy ra với những quần thể có kích cỡ nhỏ .
 4. Ngay cả khi không có đột biến, không có tinh lọc tự nhiên, không có di nhập gen thì tần số những alen cũng hoàn toàn có thể bị đổi khác bởi những yếu tố ngẫu nhiên .

Đáp án:

C sai, những quần thể có kích cỡ nhỏ dễ bị tác động ảnh hưởng của những yếu tố ngẫu nhiên, đổi khác không theo hướng nhất đinh
Đáp án cần chọn là : C
Câu 31 : Chó biển phía bắc bị dịch bệnh và chết đi rất nhiều, điều đó đã làm giảm biến dị trong quần thể. Thiếu đi biến dị ở quần thể chó biển phía Bắc là ví dụ của

 1. Chọn lọc tự tạo
 2. Yếu tố ngẫu nhiên
 3. Đột biến
 4. Di nhập gen

Đáp án:

Dịch bệnh là một yếu tố ngẫu nhiên của môi trường tự nhiên gây nên sự biến hóa bất thần về tần số alen không theo một chiều hướng nhất định ở quần thể .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 32 : Xét 1 gen với 2 alen A và a. Một quần thể động vật hoang dã có tần số alen A là 0,7. Quần thể này bị hủy hoại gần hết sau một trận dịch, chỉ còn lại 5 thành viên có năng lực sinh sản được. Nhân tố tiến hóa tương quan đến hiện tượng kỳ lạ trên là

 1. đột biến
 2. tinh lọc tự nhiên
 3. những yếu tố ngẫu nhiên
 4. di nhập gen

Đáp án:

Nhân tố tiến hóa tác động ảnh hưởng vào là yếu tố ngẫu nhiên
Đáp án cần chọn là : C
Câu 33 : Yếu tố ngẫu nhiên

 1. Luôn làm tăng vốn gen của quần thể
 2. Luôn làm tăng sự đa dạng sinh di truyền của sinh vật
 3. Đào thải hết những alen có hại khỏi quần thể, chỉ giữ lại alen có lợi
 4. Làm biến hóa tần số alen không theo một hướng xác lập .

Đáp án:

Yếu tố ngẫu nhiên làm đổi khác tần số alen không theo một hướng xác lập .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 34 : Theo ý niệm văn minh, những yếu tố ngẫu nhiên ảnh hưởng tác động vào quần thể

 1. không làm đổi khác tần số những alen của quần thể .
 2. làm đổi khác tần số những alen không theo một hướng xác lập .
 3. luôn làm tăng tính phong phú di truyền của quần thể .
 4. luôn làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm tần số kiểu gen dị hợp tử .

Đáp án:

Theo ý niệm tân tiến những yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổ tần số những alen không theo một hướng xác lập
Đáp án cần chọn là : B
Câu 35 : Yếu tố ngẫu nhiên gây nên sự biến hóa về tần số alen của quần thể với những đặc thù nào dưới đây ?
( 1 ) tần số alen đổi khác không theo một chiều hướng nhất định .
( 2 ) tần số alen biến hóa theo hướng giảm dần alen có lợi và tăng dần tần số alen có hại .
( 3 ) hoàn toàn có thể làm giảm tần số alen có lợi vì có thêm những alen mới .
( 4 ) một alen có hại cũng hoàn toàn có thể trở nên phổ cập trong quần thể .
( 5 ) thành phần kiểu gen của quần thể biến hóa không theo một hướng nhất định .

 1. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 5 )
 2. ( 1 ), ( 4 ), ( 5 )
 3. ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 )
 4. ( 1 ), ( 4 )

Đáp án:

Đặc điểm của yếu tố ngẫu nhiên là biến hóa tần số alen trong quần thể một cách ngẫu nhiên, biến hóa tần số alen không theo hướng xác lập. Một alen có lợi cũng hoàn toàn có thể bị vô hiệu khỏi quần thể và một alen alen có lợi cũng hoàn toàn có thể trở nên phổ cập trong quần thể → Thành phần kiểu gen của quần thể đổi khác theo hướng không xác lập .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 36 : Các hình thức tinh lọc nào sau đây diễn ra khi điều kiện kèm theo sống biến hóa ?

 1. Chọn lọc vận động, chọn lọc giới tính.
 2. Chọn lọc hoạt động, tinh lọc không thay đổi .
 3. Chọn lọc hoạt động, tinh lọc phân hóa .
 4. Chọn lọc phân hóa, tinh lọc không thay đổi

Đáp án:

Điều kiện sống đổi khác, những thành viên có kiểu hình thích nghi được mới có năng lực sống. đây là tinh lọc hoạt động, tinh lọc phân hóa .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 37 : Kiểu tinh lọc không thay đổi diễn ra khi

 1. Điều kiện sống như nhau và không thay đồi qua nhiều thế hệ .
 2. Điều kiện sống biến hóa nhiều và trở nên không như nhau ,
 3. Điều kiện sống đổi khác theo một hướng xác lập .
 4. Số lượng thành viên sinh ra bằng số lượng thành viên chết đi .

Đáp án:

Chọn lọc không thay đổi diễn ra khi điều kiện kèm theo sống không biến hóa ( như nhau ) qua nhiều thế hệ, do đó hướng tinh lọc không thay đổi, tác dụng là tinh lọc liên tục kiên trì kiểu gen đã đạt được ( không thay đồi qua nhiều thế hệ ) .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 38 : Trong trường hợp nào sau đây thì tác động ảnh hưởng của yếu tố ngẫu nhiên đến sự tiến hóa của quần thể là lớn nhất ?

 1. Kích thước của quần thể nhỏ
 2. Các thành viên trong quần thể ít có sự cạnh tranh đối đầu
 3. Kích thước quần thể lớn
 4. Các thành viên trong quần thể có sự cạnh tranh đối đầu quyết liệt

Đáp án:

Khi kích cỡ quần thể nhỏ thì những yếu tố ngẫu nhiên có tác động ảnh hưởng lớn nhất .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 39 : Nhân tố hoàn toàn có thể làm đổi khác tần số alen của quần thể một cách nhanh gọn, đặc biệt quan trọng khi kích cỡ quần thể nhỏ bị giảm bất thần

 1. Đột biến
 2. Các yếu tố ngẫu nhiên
 3. Giao phối không ngẫu nhiên
 4. Di nhập gen

Đáp án:

Nhân tố hoàn toàn có thể làm biến hóa tần số kiểu gen của quần thể một cách nhanh gọn là yếu tố giao phối không ngẫu nhiên. Vì yếu tố ngẫu nhiên hoàn toàn có thể vô hiệu một alen nào đó trọn vẹn khỏi quần thể .
A sai, Đột biến gen biến hóa tần số alen rất chậm trễ
C sai, Giao phối không ngẫu nhiên không làm biến hóa tần số alen chỉ làm biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể
D sai, Di nhập gen làm biến hóa tần số alen của quần thể không theo hướng xác lập, có hiệu suất cao so với quần thể có kích cỡ nhỏ nhưng ít hiệu suất cao hơn so với những yếu tố ngẫu nhiên
Đáp án cần chọn là : B
Câu 40 : Một gen lặn có hại hoàn toàn có thể biến mất trọn vẹn khỏi quần thể do :

 1. Di – Nhập gen .
 2. Đột biến ngược .
 3. Yếu tố ngẫu nhiên .
 4. Chọn lọc tự nhiên .

Đáp án:

Một gen lặn có hại hoàn toàn có thể biến mất trọn vẹn khỏi quần thể là do những yếu tố ngẫu nhiên .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 41 : Một alen nào đó dù có lợi cũng hoàn toàn có thể bị vô hiệu trọn vẹn khỏi quần thể là do tác động ảnh hưởng của tác nhân nào sau đây ?

 1. Chọn lọc tự nhiên .
 2. Giao phối không ngẫu nhiên .
 3. Các yếu tố ngẫu nhiên .
 4. Giao phối ngẫu nhiên .

Đáp án:

Các yếu tố ngẫu nhiên hoàn toàn có thể vô hiệu trọn vẹn 1 alen có lợi cho quần thể
Đáp án cần chọn là : C
Câu 42 : Một alen nào đó dù có lợi cũng hoàn toàn có thể bị vô hiệu trọn vẹn khỏi quần thể và một alen có hại cũng hoàn toàn có thể trở nên thông dụng trong quần thể là do ảnh hưởng tác động của

 1. đột biến
 2. giao phối không ngẫu nhiên
 3. tinh lọc tự nhiên
 4. những yếu tố ngẫu nhiên

Đáp án:

Đó là tác động ảnh hưởng của những yếu tố ngẫu nhiên .
Yếu tố ngẫu nhiên xảy ra giật mình và không theo một hướng xác lập làm chết nhiều thành viên trong loài mà không phân biệt kiểu gen
Đáp án cần chọn là : D
Câu 43 : Nghiên cứu sự biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được hiệu quả như sau :

Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa
F1 0,36 0,48 0,16
F2 0,36 0,48 0,16
F3 0,4 0,2 0,4
F4 0,25 0,5 0,25
F5 0,25 0,5 0,25

Nhiều năng lực, quần thể đang chịu ảnh hưởng tác động của tác nhân tiến hóa nào sau đây ?

 1. Giao phối không ngẫu nhiên .
 2. Đột biến gen .
 3. Các yếu tố ngẫu nhiên .
 4. Chọn lọc tự nhiên .

Đáp án:

Từ thế hệ thứ 2 sang thế hệ thứ 3 thì thành phần kiểu gen biến hóa bất ngờ đột ngột, vô hướng
→ Ảnh hưởng bởi những yếu tố ngẫu nhiên
Đáp án cần chọn là : C
Câu 44 : Dưới tác động ảnh hưởng của một tác nhân tiến hóa, thành phần kiểu gen của một quần thể giao phối là 0,5 AA : 0.3 Aa : 0.2 aa mất đi một lượng lớn thành viên và bất ngờ đột ngột biến hóa thành 100 % AA. Biết gen trội là trội trọn vẹn. Quần thể nay hoàn toàn có thể đã chịu tác động ảnh hưởng của tác nhân tiến hóa nào ?

 1. Các yếu tố ngẫu nhiên .
 2. Chọn lọc tự nhiên
 3. Giao phối không ngẫu nhiên
 4. Đột biến

Đáp án:

Quần thể bị biến hóa kiểu gen thành 100 % AA hoàn toàn có thể do những yếu tố ngẫu nhiên đã hủy hoại những thành viên có kiểu gen Aa và aa
Đáp án cần chọn là : A
Câu 45 : Sự giống nhau của hiện tượng kỳ lạ “ thắt cổ chai ” và “ kẻ sáng lập ” là

 1. Quần thể được phục sinh có tỉ lệ đồng hợp tử cao .
 2. Có thể hình thành loài mới ở chính môi trường tự nhiên khởi đầu .
 3. Làm tăng số lượng quần thể của loài .
 4. Tạo ra quần thể mới phong phú về kiểu gen và kiểu hình .

Đáp án:

Sự giống nhau của hiện tượng kỳ lạ thắt cổ chai và kẻ sáng lập là A
Do hiện tượng kỳ lạ thắt cổ chai là còn 1 số ít thành viên còn sống sót còn hiện tượng kỳ lạ kẻ sáng lập là một nhóm thành viên di cư
→ Dẫn đến hiện tượng kỳ lạ giao phối không ngẫu nhiên ( giao phối cận huyết ) → tăng tỉ lệ thuần chủng
Đáp án cần chọn là : A

Câu 46: Trong quá trình tiến hóa, chọn lọc tự nhiên và yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò

 1. Làm một gen có lợi cũng hoàn toàn có thể bị vô hiệu trọn vẹn ra khỏi quần thể .
 2. Có thể Open alen mới làm phong phú và đa dạng vốn gen của quần thể .
 3. Làm biến hóa tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể .
 4. Góp phần vô hiệu alen lặn ra khỏi quần thể .

Đáp án:

Trong quy trình tiến hóa, tinh lọc tự nhiên và yếu tố ngẫu nhiên đều có vai trò : làm đổi khác tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 47 : Điều gì đúng với yếu tố ngẫu nhiên và tinh lọc tự nhiên
1. Chúng đều là những tác nhân tiến hóa
2. Chúng đều là những quy trình trọn vẹn ngẫu nhiên
3. Chúng đều dẫn đến sự thích nghi
4. Chúng đều làm giảm phong phú di truyền của quần thể
Câu vấn đáp đúng là :

 1. ( 1 ), ( 3 )
 2. ( 1 ), ( 4 )
 3. ( 1 ), ( 2 )
 4. ( 2 ), ( 3 )

Đáp án:

Nhận định đúng với yếu tố ngẫu nhiên và tinh lọc tự nhiên là : ( 1 ), ( 4 ) .
( 2 ) sai, CLTN là tác nhân tiến hóa có xu thế
( 3 ) sai, Chỉ có CLTN dẫn đến sự thích nghi
Đáp án cần chọn là : B
Câu 48 : Theo thuyết tiến hóa tân tiến, giao phối không ngẫu nhiên thường làm đổi khác thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng

 1. Tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử và giảm dần tần số kiểu gen dị hợp tử .
 2. Giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội và tăng dần tần số kiểu gen dị hợp tử
 3. Tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử trội và giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn .
 4. Giảm dần tần số kiểu gen đồng hợp tử lặn và tăng dần tần số kiểu gen dị hợp tử .

Đáp án:

Giao phối không ngẫu nhiên thường làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp
Đáp án cần chọn là : A
Câu 49 : Trong số những tác nhân tiến hóa, tác nhân không làm biến hóa tần số alen của quần thể nhưng làm đổi khác thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng tần số kiểu gen đồng hợp, giảm tần số kiểu gen dị hợp :

 1. Chọn lọc tự nhiên
 2. Di nhập gen
 3. Giao phối không ngẫu nhiên
 4. Các yếu tố khác

Đáp án:

Trong số những tác nhân tiến hóa, tác nhân không làm đổi khác tần số alen của quần thể nhưng làm biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể thaeo hướng tăng kiểu gen đồng hơp, giảm tần số kiểu gen dị hợp là : Giao phối không ngẫu nhiên
Đáp án cần chọn là : C
Câu 50 : Quá trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là tác nhân tiến hóa vì :

 1. Làm đổi khác tần số những kiểu gen trong quần thể
 2. Tạo ra trạng thái cân đối di truyền trong quần thể
 3. Làm đổi khác tần số những alen trong quần thể
 4. Làm biến hóa tần số những alen và những kiểu gen trong quần thể

Đáp án:

Quá trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là tác nhân tiến hóa vì : Làm biến hóa tần số những kiểu gen trong quần thể
Đáp án cần chọn là : A
Câu 51 : Vì sao quy trình giao phối không ngẫu nhiên được xem là tác nhân tiến hóa ?

 1. Vì tạo ra trạng thái cân đối di truyền của quần thể .
 2. Tạo ra những tổng hợp gen thích nghi .
 3. Tạo ra được vô số biến dị tổng hợp
 4. Làm biến hóa tần số những kiểu gen trong quần thể .

Đáp án:

Giao phối không ngẫu nhiên không làm biến hóa tần số tần số alen trong quần thể, nhưng làm biến hóa tần số KG ( tăng KG đồng hợp, giảm KG dị hợp ) -> là tác nhân tiến hóa trong quy trình tiến hóa nhỏ .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 52 : Cho những tác nhân sau :
1 – Đột biến
2 – Chọn lọc tự nhiên
3 – Các yếu tố ngẫu nhiên
4 – Giao phối ngẫu nhiên
Các cặp tác nhân đóng vai trò cung ứng nguyên vật liệu cho quy trình tiến hóa là :

 1. 3 và 4
 2. 1 và 2
 3. 1 và 4
 4. 2 và 4

Đáp án:

Giao phối ngẫu nhiên và đột biến là những yếu tố phân phối nguồn nguyên vật liệu cho quy trình tiến hóa :
– Đột biến phân phối nguyên vật liệu sơ cấp .
– Giao phối ngẫu nhiên phân phối nguyên vật liệu thứ cấp .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 53 : Cho những đặc thù sau của những tác nhân tiến hóa :
1. Làm biến hóa tần số alen của quần thể không theo một hướng nhất định
2. Có thể dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự phong phú di truyền
3. Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quy trình tiến hóa
4. Làm đổi khác thành phần kiểu gen nhưng không biến hóa tần số alen của quần thể
5. Có thể làm đa dạng chủng loại vốn gen của quần thể
6. Làm tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp
Trong những đặc thù trên, tác nhân giao phối không ngẫu nhiên có mấy đặc thù ?

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2

Đáp án:

Giao phối không ngẫu nhiên có những đặc thù sau : 2, 3, 4, 6
( 1 ) ( 5 ) Sai vì giao phối không ngẫu nhiên không làm đổi khác tần số alen của quần thể
Đáp án cần chọn là : B
Câu 53 : Cho những đặc thù sau của những tác nhân tiến hóa :
1. Làm đổi khác thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng nhất định
2. Có thể dẫn đến làm nghèo vốn gen của quần thể, giảm sự phong phú di truyền
3. Cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quy trình tiến hóa
4. Làm biến hóa thành phần kiểu gen nhưng không đổi khác tần số alen của quần thể
5. Làm tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp, giảm dần tần số kiểu gen dị hợp
Trong những đặc thù trên, tác nhân giao phối không ngẫu nhiên có mấy đặc thù ?

 1. 5
 2. 3
 3. 4
 4. 2

Đáp án: 

Giao phối không ngẫu nhiên có những đặc thù sau : 1,2,4,5 ,
( 3 ) Sai vì giao phối không ngẫu nhiên không làm biến hóa tần số alen của quần thể, không cung ứng nguyên vật liệu sơ cấp .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 54 : Một quần thể có thành phần kiểu gen đổi khác qua những thế hệ như sau :

Thế hệ AA Aa aa
P 0,35 0,5 0,15
F1 0,475 0,25 0,275
F2 0,5375 0,125 0,3375
F3 0,56875 0,0625 0,36875

Quần thể trên đang chịu tác động ảnh hưởng của tác nhân tiến hóa nào ?

 1. Giao phối không ngẫu nhiên
 2. Di nhập gen
 3. Yếu tố ngẫu nhiên
 4. Chọn lọc tự nhiên chống lại thể dị hợp

Đáp án:

Ta thấy tỷ suất đồng hợp ngày càng tăng, dị hợp ngày càng giảm, tỷ suất tăng của đồng hợp lặn và đồng hợp trội là như nhau .
Quần thể đang chịu ảnh hưởng tác động của giao phối không ngẫu nhiên .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 55 : Nghiên cứu sự đổi khác thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được tác dụng như sau :

Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa
F1 0,64 0,32 0,04
F2 0,64 0,32 0,04
F3 0,21 0,38 0,41
F4 0,26 0,28 0,46
F5 0,29 0,22 0,49

Quần thể đang chịu tác động ảnh hưởng của những tác nhân tiến hóa nào sau đây ?

 1. Đột biến gen và giao phối không ngẫu nhiên
 2. Chọn lọc tự nhiên và những yếu tố ngẫu nhiên
 3. Các yếu tố ngẫu nhiên và giao phối không ngẫu nhiên
 4. Đột biến gen và tinh lọc tự nhiên .

Đáp án:

= => đang ở trạng thái cân đối .
Đến : AA và Aa bất ngờ đột ngột giảm, aa bất thần tăng => yếu tố ngẫu nhiên .
Từ : đến :: đồng hợp tăng, dị hợp giảm => giao phối không ngẫu nhiên .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 56 : Nghiên cứu sự biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể qua 4 thế hệ liên tiếp thu được tác dụng như sau :

Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa
F1 0,25 0,5 0,25
F2 0,28 0,44 0,28
F3 0,31 0,38 0,31
F4 0,34 0,32 0,34

Quần thể đang chịu ảnh hưởng tác động của tác nhân tiến hóa nào sau đây ?

 1. Di – nhập gen
 2. Chọn lọc tự nhiên
 3. Các yếu tố ngẫu nhiên
 4. Giao phối không ngẫu nhiên

Đáp án:

Ta thấy tỷ suất đồng hợp tăng đều, tỷ suất dị hợp giảm .
Đây là hiệu quả của giao phối không ngẫu nhiên .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 57 : Nghiên cứu sự đổi khác thành phần kiểu gen ở một quần thể qua 4 thế hệ liên tục, người ta thu được tác dụng sau :

Thành phần kiểu gen Thế hệ Thế hệ Thế hệ Thế hệ
AA 0,5 0,6 0,65 0,675
Aa 0,4 0,2 0,1 0,05
aa 0,1 0,2 0,25 0,275

Nhân tố gây nên sự biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể trên qua những thế hệ là :

 1. đột biến
 2. giao phối ngẫu nhiên
 3. những yếu tố ngẫu nhiên
 4. D .giao phối không ngẫu nhiên

Đáp án:

Ta nhận thấy thành phần kiểu gen trong quần thể đổi khác trong những thế hệ theo hướng tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp và giảm dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp trong quần thể
→ Quần thể có hiện tượng kỳ lạ giao phối không ngẫu nhiên .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 58 : Bệnh Bạch tạng là không phổ cập ở Mỹ nhưng lại ảnh hưởng tác động tới 1/200 ở người Hopi Ấn Độ nhóm người này theo đạo và chỉ kết hôn với những người cùng đạo. Nhân tố tạo nên tỷ suất người mang bệnh cao ở nhóm người này là :

 1. Giao phối không ngẫu nhiên
 2. Di nhập cư
 3. Phiêu bạt gen
 4. Chọn lọc tự nhiên

Đáp án:

Chỉ kết hôn với những người cùng đạo → do giao phối không ngẫu nhiên .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 59 : Nhân tố tiến hóa hoàn toàn có thể làm tỷ suất kiểu gen đồng hợp lặn tăng dần trong quần thể là :

 1. Các yếu tố ngẫu nhiên
 2. Di nhập cư
 3. Giao phối không ngẫu nhiên
 4. Chọn lọc tự nhiên

Đáp án:

Giao phối không ngẫu nhiên làm tỷ suất kiểu gen đồng hợp ( lặn, trội ) tăng dần trong quần thể .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 60 : Cho những tác nhân :
( 1 ) Đột biến .
( 2 ) Giao phối ngẫu nhiên .
( 3 ) Chọn lọc tự nhiên .
( 4 ) Di – nhập gen .
( 5 ) Các yếu tố ngẫu nhiên .
Có bao nhiêu tác nhân trên hoàn toàn có thể làm tăng tính phong phú di truyền của quần thể ?

 1. 2
 2. 3
 3. 1
 4. 4

Đáp án:

Các yếu tố làm tăng tính phong phú di truyền của quần thể là : 1,2,4
Chọn lọc tự nhiên chỉ có vai trò sàng lọc, làm tăng số lượng kiểu hình thích nghi .
Các yếu tố ngẫu nhiên làm biến hóa thành phần kiểu gen 1 cách bất thần, làm giảm phong phú di truyền .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 61 : Trong những tác nhân tiến hóa sau, có bao nhiêu tác nhân chắc như đinh không làm đa dạng chủng loại vốn gen của quần thể ?
1. Giao phối không ngẫu nhiên .
2. Chọn lọc tự nhiên .
3. Đột biến .
4. Biến động di truyền .
5. Di nhập gen .

 1. 1
 2. 3
 3. 4
 4. 2

Đáp án:

Các tác nhân không làm đa dạng chủng loại vốn gen của quần thể : ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ) .
( 3 ) Đột biến làm Open những gen mới → làm đa dạng chủng loại vốn gen .
( 5 ) Di nhập gen trong trường hợp những thành viên từ quần thể khác di cư đến mang những gen mới → làm đa dạng chủng loại vốn gen .
Đáp án cần chọn là : B
Câu 62 : Nhân tố tiến hóa làm đổi khác tần số alen không theo hướng xác lập là :

 1. Giao phối ngẫu nhiên, tinh lọc tự nhiên
 2. Đột biến, giao phối không ngẫu nhiên
 3. Di nhập gen, đột biến, những yếu tố ngẫu nhiên
 4. Chọn lọc tự nhiên, di nhập gen, giao phối không ngẫu nhiên

Đáp án:

Nhân tố tiến hóa làm đổi khác tần số alen không theo hướng xác lập là : di nhập gen, đột biến và những yếu tố ngẫu nhiên .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 63 : Nhân tố tiến hóa chỉ làm đổi khác thành phần những kiểu gen trong quần thể là

 1. Đột biến
 2. Di – nhập gen
 3. Chọn lọc tự nhiên
 4. Giao phối không ngẫu nhiên

Đáp án:

Nhân tố tiến hóa chỉ làm đổi khác thành phần những kiểu gen trong quần thể là giao phối không ngẫu nhiên
Đáp án cần chọn là : D
Câu 64 : Các tác nhân nào sau đây vừa làm biến hóa tần số alen vừa hoàn toàn có thể làm đa dạng chủng loại vốn gen của quần thể ?

 1. Chọn lọc tự nhiên và những yếu tố ngẫu nhiên
 2. Đột biến và di – nhập gen
 3. Giao phối ngẫu nhiên và những chính sách cách ly
 4. Chọn lọc tự nhiên và giao phối không ngẫu nhiên

Đáp án:

Đột biến và di nhập gen vừa hoàn toàn có thể làm biến hóa tần số alen vừa hoàn toàn có thể làm đa dạng và phong phú vốn gen của quần thể
Đáp án cần chọn là : B
Câu 65 : Nhân tố nào sau đây làm đổi khác tần số alen và thành phần kiểu gen ?

 1. Ngẫu phối và giao phối có tinh lọc
 2. Tự phối và đột biến gen
 3. Di nhập gen và ngẫu phối
 4. Yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen

Đáp án: 

Yếu tố ngẫu nhiên và di nhập gen làm biến hóa tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 66 : Cho những tác nhân sau :
( 1 ) Đột biến .
( 2 ) Giao phối ngẫu nhiên .
( 3 ) Chọn lọc tự nhiên .
( 4 ) Các yếu tố ngẫu nhiên .
Những tác nhân hoàn toàn có thể vừa làm đổi khác tần số alen, vừa làm đổi khác thành phần kiểu gen của quần thể là :

 1. ( 1 ), ( 3 ), ( 4 )
 2. ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )
 3. ( 1 ), ( 2 ), ( 4 )
 4. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 )

Đáp án:

Các tác nhân làm biến hóa tần số alen của quần thể là : ( 1 ), ( 3 ), ( 4 )
( 2 ) sai vì giao phối không làm biến hóa tần số alen của quần thể .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 67 : Cho những tác nhân sau :
( 1 ) Chọn lọc tự nhiên
( 2 ) Cách ly
( 3 ) Giao phối không ngẫu nhiên
( 4 ) Các yếu tố ngẫu nhiên
( 5 ) Đột biến
( 6 ) Di nhập gen
Các tác nhân tiến hóa hoàn toàn có thể làm nghèo vốn gen của quần thể là :

 1. ( 1 ) ; ( 3 ) ; ( 4 ) ; ( 6 )
 2. ( 3 ) ; ( 4 ) ; ( 2 ) ; ( 6 )
 3. ( 2 ) ; ( 3 ) ; ( 4 ) ; ( 5 )
 4. ( 1 ) ; ( 3 ) ; ( 4 ) ; ( 5 )

Đáp án:

Các tác nhân làm nghèo vốn gen của quần thể là : ( 1 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 6 ) .
Đột biến làm nhiều mẫu mã thêm vốn gen của quần thể .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 68 : Nhân tố tiến hóa hoàn toàn có thể làm chậm quy trình tiến hóa hình thành loài mới là

 1. Giao phối .
 2. Di – nhập gen .
 3. Đột biến .
 4. Chọn lọc tự nhiên .

Đáp án:

Nhân tố tiến hóa hoàn toàn có thể làm chậm quy trình hình thành loài mới là di – nhập gen
Bởi vì di – nhập gen giữa 2 quần thể làm giảm bớt sự độc lạ về vốn gen giữa 2 quần thể được tạo ra bởi tác nhân tiến hóa khác
Đáp án cần chọn là : B
Câu 69 : Có bao nhiêu tác nhân tiến hóa có năng lực vô hiệu trọn vẹn một alen trội có hại ra khỏi quần thể ?

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Đáp án:

Các tác nhân tiến hóa có năng lực vô hiệu trọn vẹn một alen trội có hại ra khỏi quần thể gồm có : Di nhập gen, tinh lọc tự nhiên và yếu tố ngẫu nhiên .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 70 : Đặc điểm nào sau đây là đặc thù chung cho toàn bộ những tác nhân tiến hóa ?

 1. Làm Open những alen mới cung ứng nguyên vật liệu cho quy trình tinh lọc .
 2. Làm đổi khác thành phần kiểu gen của quần thể .
 3. Làm đổi khác tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể .
 4. Làm tăng tính phong phú và đa dạng và phong phú về vốn gen của quần thể .

Đáp án:

Đặc điểm chung của những tác nhân tiến hóa là làm biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể
Đáp án cần chọn là : B
Câu 71 : Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc thù chung cho tổng thể những tác nhân tiến hóa ?

 1. Làm Open những alen mới phân phối nguyên vật liệu cho quy trình tinh lọc .
 2. Làm đổi khác thành phần kiểu gen của quần thể .
 3. Làm nghèo hoặc làm nhiều mẫu mã vốn gen của quần thể .
 4. Làm đổi khác vốn gen của quần thể .

Đáp án:

Đặc điểm chung của những tác nhân tiến hóa là làm biến hóa thành phần kiểu gen của quần thể
A sai vì CLTN, giao phối không ngẫu nhiên … không làm Open alen mới
Đáp án cần chọn là : A
Câu 72 : Ở một loài côn trùng nhỏ, đột biến gen A tạo nên alen a ; Thể đột biến có mắt lồi hơn thể thông thường, giúp chúng kiếm ăn tốt hơn và tăng năng lực chống chịu với điều kiện kèm theo bất lợi của môi trường tự nhiên, nhưng làm mất năng lực sinh sản. Theo quan điểm tiến hóa văn minh, đột biến trên là :

 1. Có lợi cho sinh vật .
 2. Là đột biến trung tính .
 3. Là đột biến vô nghĩa.
 4. Có hại cho sinh vật .

Đáp án:

Theo quan điểm tân tiến, đây là đột biến có hại cho sinh vật do chúng đã làm mất năng lực sinh sản của sinh vật, sinh vật không có năng lực di truyền những đặc thù này cho thế hệ sau .
Đáp án cần chọn là : D
Câu 73 : Theo quan điểm tiến hóa tân tiến, một đột biến giúp thành viên có sức sống tiêu biểu vượt trội nhưng không di truyền được cho thế hệ sau thì :

 1. Có lợi cho sinh vật .
 2. Là đột biến trung tính .
 3. Không có ý nghĩa tiến hóa.
 4. Không có lợi cũng không có hại cho sinh vật .

Đáp án:

Theo quan điểm văn minh, đây là đột biến có hại cho sinh vật do chúng đã làm mất năng lực sinh sản của sinh vật, sinh vật không có năng lực di truyền những đặc thù này cho thế hệ sau nên nó không có ý nghĩa trong tiến hóa .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 74 : Từ một quần thể sinh vật trên đất liền, một cơn bão to đã vô tình đưa hai nhóm chim nhỏ đến hai hòn hòn đảo ngoài khơi. Hai hòn hòn đảo này cách bờ một khoảng chừng bằng nhau và có cùng điều kiện kèm theo khí hậu như nhau. Giả sử sau một thời hạn tiến hóa khá dài, trên hai hòn đảo đã hình thành nên hai loài chim khác nhau và khác cả với loài gốc trên đất liền mặc dầu điều kiện kèm theo thiên nhiên và môi trường trên những hòn đảo có vẻ như vẫn không biến hóa. Nguyên nhân nào hoàn toàn có thể xem là nguyên do tiên phong góp thêm phần hình thành nên những loài mới này ?

 1. Đột biến
 2. Chọn lọc tự nhiên
 3. Yếu tố ngẫu nhiên
 4. Di nhập gen

Đáp án:

Nguyên nhân hoàn toàn có thể xem là nguyên do tiên phong là yếu tố ngẫu nhiên : cơn bão to
Yếu tố này đã góp thêm phần chia cắt quần thể bắt đầu thành 3 quần thể nhỏ không hề trao đổi vốn gen với nhau. Từ đây, những quần thể nhỏ tăng trưởng theo hướng riêng của mình. Đây là hiệu ứng người sáng lập .
Đáp án cần chọn là : C
Câu 75 : Từ một quần thể sinh vật trên đất liền, một cơn bão to đã vô tình đưa hai nhóm chim nhỏ đến 2 hòn hòn đảo ngoài khơi. Hai hòn hòn đảo này cách bờ một khoảng chừng bằng nhau và có cùng điều kiện kèm theo khí hậu như nhau. Giả sử sau một thời hạn tiến hóa khá dài, trên hai hòn đảo đã hình thành nên hai loài chim mới, khác nhau và khác cả với loài gốc trên đất liên mặc dầu điều kiện kèm theo môi trường tự nhiên trên những hòn đảo có vẻ như vẫn không đổi khác. Nhân tố tiến hóa nào hoàn toàn có thể đóng vai trò chính tạo nên sự sai khác vốn gen của 2 quần thể ở 2 hòn đảo ?

 1. Đột biến
 2. Chọn lọc tự nhiên
 3. Yếu tố ngẫu nhiên
 4. Di nhập gen

Đáp án:

Do 2 hòn đảo này cách xa nhau và cách xa đất liền nên vô hiệu được Di nhập gen, môi trường tự nhiên giống nhau và không đổi khác nên ta loại CLTN, những yếu tố ngẫu nhiên sẽ không tạo ra được alen mới trong quần thể .
Chỉ có đột biến làm Open những alen mới, biến dị được tích góp làm chúng có vốn gen khác nhau và cách ly sinh sản với nhau và với quần thể gốc .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 76 : Ở một loài động vật hoang dã, sắc tố lông do một gen có hai alen nằm trên nhiễm sắc thể thường lao lý. Kiểu gen AA lao lý lông xám, kiểu gen Aa lao lý lông vàng và kiểu gen aa pháp luật lông trắng. Cho những trường hợp sau :
( 1 ) Các thành viên lông xám có sức sống và năng lực sinh sản kém, những thành viên khác có sức sống và năng lực sinh sản thông thường .
( 2 ) Các thành viên lông vàng có sức sống và năng lực sinh sản kém, những thành viên khác có sức sống và năng lực sinh sản thông thường .
( 3 ) Các thành viên lông trắng có sức sống và năng lực sinh sản kém, những thành viên khác có sức sống và năng lực sinh sản thông thường .
( 4 ) Các thành viên lông trắng và những thành viên lông xám đều có sức sống và năng lực sinh sản kém như nhau, những thành viên lông vàng có sức sống và năng lực sinh sản thông thường .
Giả sử một quần thể thuộc loài này có thành phần kiểu gen 0,25 AA + 0,5 Aa + 0,25 aa = 1 .
Chọn lọc tự nhiên sẽ làm đổi khác tần số alen chậm hơn ở những quần thể nào :

 1. ( 1 ), ( 3 ) .
 2. ( 1 ), ( 2 ) .
 3. ( 2 ), ( 4 ) .
 4. ( 3 ), ( 4 ) .

Đáp án :
Chọn lọc tự nhiên sẽ làm quần thể ( 2 ) và ( 4 ) đổi khác chậm hơn
Vì quần thể 2, thành viên Aa sức sống kém, thành viên AA và aa thông thường. Do đó tỉ lệ giao tử A và a tạo ra trong quần thể là 0,5
Tương tự quần thể 4 nếu AA và aa sinh sản kém, Aa sinh sản thông thường tạo ra A = a = 0,5
Đáp án cần chọn là : C
Câu 77 : Nghiên cứu hình ảnh sau đây và cho biết có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng ? Biết rằng alen 1 qui định màu nâu nhạt và alen 2 qui định màu nâu đậm .

HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI

( 1 ) Quần thể đang chịu sự ảnh hưởng tác động của hiện tượng kỳ lạ phiêu bạt di truyền .
( 2 ) Sau hiện tượng kỳ lạ này, tần số alen nâu nhạt giảm đi ở quần thể 1 và tăng lên ở quần thể 2 .
( 3 ) Hiện tượng này làm Open alen mới ở quần thể 2 .
( 4 ) Hiện tượng này làm giảm sự phân hóa vốn gen của hai quần thể .
( 5 ) Hiện tượng này giúp rút ngắn thời hạn của quy trình hình thành loài mới .
Số phát biểu đúng là :

 1. 4
 2. 3
 3. 2
 4. 1

Đáp án:

Quần thể 1 : 100 % alen 1 lao lý màu nâu nhạt .
Quần thể 2 : 100 % alen 2 lao lý màu nâu đậm .
( 1 ) sai, đây là hiện tượng kỳ lạ di – nhập gen .
( 2 ) sai, sau hiện tượng kỳ lạ này, tần số alen nâu nhạt không biến hóa ở quần thể 1 ( quần thể 1 vẫn 100 % alen 1 ) và tăng lên ở quần thể 2 .
( 3 ) đúng, hiện tượng kỳ lạ này làm Open thêm alen 1 ở quần thể 2 .
( 4 ) đúng, di – nhập gen làm giảm sự phân hóa vốn gen của quần thể .
( 5 ) sai, hiện tượng kỳ lạ này làm tăng thời hạn của quy trình hình thành loài mới .
Đáp án cần chọn là : C

Câu 78: Giao phối ngẫu nhiên không phải là một nhân tố tiến hóa nhưng có vai trò quan trọng đối với tiến hóa. Có bao nhiêu nhận xét đúng khi đề cập đến vai trò của giao phối ngẫu nhiên đối với tiến hóa?

1. Làm cho đột biến được phát tán trong quần thể
2. Góp phần tạo ra những tổng hợp gen thích nghi
3. Làm trung hòa tính có hại của alen đột biến
4. Làm tăng kiểu gen đồng hợp giảm kiểu gen dị hợp
5. Làm cho quần thể không thay đổi qua những thế hệ

 1. 3
 2. 5
 3. 2
 4. 4

Đáp án:

Các nhận xét đúng là : ( 1 ), ( 2 ), ( 3 )
Ý ( 4 ) sai vì ngẫu phối không làm biến hóa tần số alen, kiểu gen của quần thể. → không có ý nghĩa với tiến hóa. → ( 5 ) sai .
Đáp án cần chọn là : A
Câu 78 : Có bao nhiêu phát biểu dưới đây là sai khi nói về giao phối ngẫu nhiên ?
1. Giao phối ngẫu nhiên không làm biến hóa thành phần kiểu gen và tần số tương đối của những alen trong quần thể .
2. Giao phối ngẫu nhiên tạo ra những biến dị tổng hợp, góp thêm phần trung hòa tính có hại của đột biến .
3. Giao phối ngẫu nhiên tạo ra những kiểu gen mới, cung ứng nguồn nguyên vật liệu sơ cấp cho quy trình tiến hóa .
4. Giao phối ngẫu nhiên không phải là một tác nhân tiến hóa .

 1. 4
 2. 2
 3. 3
 4. 1

Đáp án:

Các phát biểu sai là : ( 1 ), ( 2 ), ( 4 )
( 3 ) sai, giao phối ngẫu nhiên phân phối nguyên vật liệu thứ cấp cho tiến hóa
Đáp án cần chọn là : D
Câu 79 : Theo ý niệm văn minh, vai trò của giao phối ngẫu nhiên gồm những nội dung nào sau đây ? ( 1 ) Tạo những alen mới làm đa dạng chủng loại vốn gen của quần thể. ( 2 ) Giúp phát tán đột biến trong quần thể. ( 3 ) Tạo biến dị tổng hợp là nguyên vật liệu cho quy trình tiến hóa. ( 4 ) Trung hòa bớt tính có hại của đột biến trong quần thể. ( 5 ) Làm đổi khác tần số alen của quần thể dẫn đến hình thành loài mới .

 1. ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )
 2. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 )
 3. ( 2 ), ( 4 ), ( 5 )
 4. ( 1 ), ( 2 ), ( 5 )

Đáp án:

Vai trò của ngẫu phối là ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )
1 sai do giao phối ngẫu nhiên không tạo ra alen mới .
5 sai do giao phối ngẫu nhiên không làm biến hóa tần số alen
Đáp án cần chọn là : A

Tải xuống

Bài giảng: Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại – Cô Quỳnh Thư (Giáo viên VietJack)

Xem thêm bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 chọn lọc, có đáp án mới nhất hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Tin liên quan

Đề thi Lịch Sử lớp 12 Giữa kì 1 năm 2021 – 2022 có đáp án (4 đề)

tuyensinh

Bộ đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 năm 2020 – 2021

tuyensinh

TOP 5 trang web học Toán lớp 3 online miễn phí, tốt nhất

tuyensinh