TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

45 Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 1: Este, Lipit có đáp án hay nhất

45 Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 1: Este, Lipit có đáp án hay nhất

45 Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 1: Este, Lipit có đáp án hay nhất

Để học tốt Hóa học lớp 12, dưới đây là mục lục những bài tập trắc nghiệm Hóa 12 Chương 1 : Este – Lipit. Bạn vào tên bài để theo dõi chi tiết cụ thể bài tập trắc nghiệm có phần hướng dẫn giải và đáp án tương ứng .

Trắc nghiệm Este cực hay có đáp án

Câu 1: Ứng với công thức C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau ?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 2: Este có mùi dứa là

A. isoamyl axetat. B. etyl butirat .
C. etyl axetat. D. geranyl axctat .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 3: Đun nóng este HCOOCH3 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và C2H5OH. B. HCOONa và CH3OH .
C. HCOONa và C2H5OH. D. CH3COONa và CH3OH .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 4: Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối ?

A. C6H5COOC6H5 ( phenyl benzoat ). B. CH3COO – [ CH2 ] 2 – OOCCH2CH3 .
C. CH3OOC-COOCH3. D. CH3COOC6H5 ( phenyl axetat ) .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 5: Thuỷ phân hoàn toàn 3,7 gam chất X có công thức phân tử C3H6O2 trong 100 gam dung dịch NaOH 4%, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,4 gam chất rắn. Công thức cấu tạo của X là

A.HCOOC 2H5. B.HCOOC 3H7 .
C.CH 3COOCH3. D. CH3COOC2H5 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 6: Thuỷ phân hoàn toàn hai este đơn chức X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH IM, thu được 7,64 gam hỗn hợp 2 muối và 3,76 gam hồn hợp P gồm hai ancol Z và T (MZ < MT). Phần trăm khối lượng của Z trong P là

A. 51 %. . B. 49 %. C. 66 %. D. 34 % .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

mX + mY = 7,64 + 3,76 – 0,1. 40 = 7,4 ( gam )
M = 74 => HCOOC2H5 và CH3COOCH3
Gọi x và y là số mol CH3OH ( Z ) và C2H5OH ( T )
Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Câu 7: Este X chứa vòng benzen có công thức phân từ là C8H8C2. số công thức cấu tạo của X là

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 8: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức của X là

A. HCOOC4H7. B. CH3COOC3H5
C. C2H3COOC2H5. D. C2H5COOC2H3 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 9: Cho 13,6 gam phenyl axetat tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 19,8. B. 21,8. C. 14,2 D. 11,6 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12
m = 13,6 + 0,25. 40 – 0,1. 18 = 21,8 ( gam )

Câu 10: Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125. Cho X tác dụng hoàn toàn với NaOH thu được một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Trắc nghiệm Lipit cực hay có đáp án

Câu 1: Xà phòng hoá chất nào sau đây thu được glixerol ?

A. tristearin B. metyl axetat C. metyl fomat D. benzyl axetat
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 2: Chất nào sau đây có phân tử khối lớn nhất ?

A. triolein     B. tripanmitin     C. tristearin    D. trilinolein

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 3: Triolein không phản ứng với chất nào sau đây ?

A. H2 ( có xúc tác ) C. dung dịch Br2
B. dung dịch NaOH D. Cu ( OH ) 2
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A. Chất béo không tan trong nước .
B. Phân tử chất béo chứa nhóm chức este .
C. Dầu ăn và dầu mỏ có cùng thành phần nguyên tố .
D. Chất béo còn có tên là triglixerit .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 5: Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư), thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). Công thức cấu tạo của ba muối là

A. CH2 = CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa .
B. HCOONa, CH = C-COONa và CH3-CH2-COONa .
C. CH2 = CH-COONa, HCOONa và CH = C-COONa .
D. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH = CH-COONa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 1 mol chất béo, thu được lượng CO2 và H2O hơn kém nhau 6 mol. Mặt khác, a mol chất béo trên tác dụng tối đa với 600 ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của a là

A. 0,20. B. 0,15. C. 0,30. D. 0,18 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 7: Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Triolein có năng lực tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun. nóng có xúc tác Ni .
B. Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước ,
C. Chất béo bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm ,
D. Chất béo là trieste của etylen glicol với những axit béo .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 8(*): Đốt cháy hoàn toàn a mol X (là trieste của glixerol với các axit đơn chức chứa mạch hở), thu được b mol CO2 và c mol H2O (b – c = 4a); Hiđro hoá m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc), thu được 39 gam Y (este no). Đun nóng m1 gam M với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m2 gam chất.rắn. Giá trị của m2 là

A. 57,2. B. 52,6. C. 53,2. D. 42,6 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

b – c = 4 a => trong phân tử có 5 link π ( 3 link π ở – COO – và 2 link π ở mạch C )
1 mol X + 2 mol H2 => nX = 0,15 mol
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : m1 = 39 – 0,3. 2 = 38,4 gam
mét vuông = 38,4 + 0,7. 40 – 0,15. 92 = 52,6 gam

Câu 9: Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng

A. nước và quỳ tím
B. nước và dung dịch NaOH
C. dung dịch NaOH
D. nước brom
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Bài tập trắc nghiệm Hóa 12 | Câu hỏi trắc nghiệm Hóa 12

Câu 10: Để sản xuất xà phòng người ta đun nóng axit béo với dung dịch NaOH, Tính Khối lượng glixerol thu được trong quá trình xà phòng hóa 2,225 kg tristearin có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH (coi như phản ứng này xảy ra hoàn toàn)?

A. 1,78 kg B. 0,184 kg
C. 0,89 kg D. 1,84 kg
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Tristearin : ( C17H35COO ) 3C3 H5

mglixerol = 92.nglixerol = 92.ntristearin = 92. (2,225/890). 0,8 = 0,184 kg.

Xem thêm Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 12 Ôn thi THPT Quốc gia cực hay có đáp án khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Tin liên quan

Lộ trình ôn thi THPT Quốc gia môn Toán chi tiết nhất giúp 2k3 chinh phục 9, 10

tuyensinh

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 26 có đáp án năm 2021 mới nhất

tuyensinh

Lý thuyết Địa Lí 12 – Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

tuyensinh