TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

Tổng Hợp Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 12 Kèm Công Thức Quan Trọng Nhất

Tiếng Anh là môn thi bắt buộc trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia. Do đó, để đạt được điểm số như mong ước, những em cần nắm vững hàng loạt ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12 cơ bản cùng ví dụ minh họa. Cùng VUIHOC mạng lưới hệ thống lại những nội dung ngữ pháp lớp 12 quan trọng mà bạn cần nhớ để có một kỳ thi tuyển nhẹ nhàng hơn nhé !

1. Câu điều kiện kèm theo

 

Cấu trúc Ý nghĩa Ví dụ
Điều kiện loại 1 If + S + V ( hiện tại đơn ), S + will ( can, may ) + V ( nguyên mẫu ) . Câu điều kiện kèm theo loại 1 được dùng khi hành vi đó có thực trong hiện tại. Vế điều kiện kèm theo có trong hiện tại hoặc tương lai .
* Chú ý : Câu điều kiện kèm theo mệnh lệnh cũng dùng như câu điều kiện kèm theo loại 1. Dùng để yêu câu một mệnh lệnh mà người nói muốn người nghe thực thi, mệnh đề điều kiện kèm theo được giư nguyên, mệnh đề chính thành mệnh đề mệnh lệnh bằng cách sử dụng nguyên động từ, khuyết chủ ngữ .
If it is rainy, I will quit the class .
Câu mệnh đề mệnh lệnh :
If you meet him, tell him to tell me .
Điều kiện loại 2 If + S + V ( quá khứ đon ), S + would ( could, might .. ) + V ( nguyên mẫu ) .
* Chú ý : Dùng were cho tát cả những động từ trong mệnh đề điều kiện kèm theo nếu là động từ tobe cho chủ ngữ .
Dùng để diễn đạt một hành vi không có năng lực xảy ra ở hiện tại . If I were you, I would change the Math tutor .
Điều kiện loại 3 If + S + had + V ( PII ), S + would ( could, might ) + have + V ( PII ) . Hành động không hề có trong quá khứ If he had slept ealier, he would not be late this morning .
Câu điều kiện kèm theo tích hợp If + S + had + P ( II ), S + would have + P ( II )
( Mệnh đề chính chia ở động từ loại 2, mệnh đề if chia ở loại 3 ) .
Diễn tả hành vi từ quá khứ tác động ảnh hưởng đến hiện tại . If I hadn’t eaten spicy last night, I wouldn’t have a stomach ache now .

2. Các thì trong ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12

 

Công thức Tiếng Anh Cấu trúc Cách dùng Từ nhận biết
Thì hiện tại đơn

Khẳng định: S + Vs/es + O

Phủ định: S + Do/Does + not + V + O

Nghi vấn: Do/Does + S + V + O?

– Diễn tả một điều đã là chân lý, luôn đúng .
VD : The sun rises in the the East .
– Diễn tả một thói quen, xảy ra liên tục ở hiện tại .
VDL I get up early every morning .
– Hiện tại đơn miêu tả điều ai đó hoàn toàn có thể làm được .
VD : He plays badminton very well .
always, every. usually. often. generally, frequently .
Hiện tại tiếp nối

Khẳng định: S +  (am/is/are) + V – ing + O

Phủ định: S + be + not + V – ing + O

Nghi vấn: Be + S + V-ing + O.

– Diễn tả hành vi diễn ra lê dài trong một khoảng chừng thời hạn .
VD : The children are playing football now .
– Theo sau câu ý kiến đề nghị, mệnh lệnh .
VD : Look ! The child is crying .
– Diễn tả một hành vi lặp đi tái diễn với phó từ ALWAYS.
VD : He is always getting up late and not concentrating in class .
Lưu ý : Không dùng với những từ nhận thức, cảm xúc như love, know, smell, realize, ..
VD : I am tired now .
at the moment, now, at presentm now .
Thì hiện tại triển khai xong

Khẳng định: S + have/has + PIII + O

Phủ định: S + have/has + NOT + PII +O

Nghi vấn: Have/Has + S + PII + O

– Về hành vi trong quá khứ đã được xảy ra hoặc chưa được xảy ra lê dài đến hiện tại ,
– Một hành vi trong quá khứ được tiếp nối trong một khoảng chừng thời hạn .
VD : She have read the book for 3 hours
For + Khoảng thời hạn khởi đầu
Thì quá khứ đơn

Khẳng định: S + V-ed + O

Phủ định: S + did + NOT + V +O

Nghi vấn: Did + S + V + O

Thì quá khứ đơn miêu tả hành vi đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ với khoảng chừng thời hạn xác lập . last night, last year, yesterday, yesterday afternoon .
Thì quá khứ tiếp nối

Khẳng định: S + was/were + V – ing + O

Phủ định: S + wasn’t/weren’t + NOT + V +O

Nghi vấn: Was/Were + S + V + O

Diễn tả hành vi xảy ra cùng lúc. Nhưng hành vi thứ nhất xảy ra sớm hơn và đã đang liên tục xảy ra thì hành vi thứ hai xảy ra .
VD : I was reading books at this time last night .
this morning, while, at that very moment
Thì quá khứ triển khai xong

Khẳng định: S + had + PIII + O

Phủ định: S + had + NOT + PII +O

Nghi vấn: Had + S + PII + O

Diễn tả quá khứ triển khai xong miêu tả 1 hành vi đã xảy ra kết thúc trong quá khứ trước một hành vi khác cũng xảy ra và kết thúc trong quá khứ .
VD : Since he had left, I have heard nothing from him .
until then, by the time, when, already, just, since, for
Thì tương lai đơn

Khẳng định: S + will + V + O

Phủ định: S + will + not + V + O

Nghi vấn: Will + S + V + O?

Diễn tả hành vi đoán, dự tính sẽ xảy ra trong tương lai tomorrow, next week, in the future
Thì tương lai tiếp nối

Khẳng định: S + will be + V-ing + O

Phủ định: S + will + be + not + V-ing + O

Nghi vấn: Will + S + be + V-ing + O.

Một thời gian nào đó trong tương lai, hành vi được xảy ra . soon, next week .
Thì tương lai hoàn thành xong

Khẳng định: S + will have + PII+ O

Phủ định: S + will + NOT + be + PII +O

Nghi vấn: Shall + S + not + be + PII + O

Diễn tả một hành vi trong tương lai sẽ kết thúc trước một hành vi trong tương lai
VD : By November, we ‘ ll been living in this house for 10 years
by the time
Thì hiện tại triển khai xong tiếp nối

Khẳng định: S + have been/has been+ V-ing + O

Phủ định: S + hasn’t been/haven’t been + not + V-ing + O

Nghi vấn: Have/Has S + been + V-ing + O.

Hành động đã xảy ra trong quá khứ và liên tục tới hiện tại ( hoàn toàn có thể tới tương lai ) được nhấn mạnh vấn đề vào thời hạn . all day, all week, since, for, for a long time, recently, up until now .
Thì quá khứ triển khai xong tiếp nối

Khẳng định: S + had been + V-ing + O

Phủ định: S + hadn’t been + not + V-ing + O

Nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O.

Nhấn mạnh khoảng chừng thời hạn của 1 hành vi đa xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành vi khác xảy ra cũng kết thúc trong quá khứ until then, by the time, before, after .
Thì tương lai triển khai xong tiếp nối

Khẳng định: S + will have been + V-ing + PIII + O

Phủ định: S + will + NOT + be + V-ing + PII +O

Nghi vấn: Shall + S + not + be +V-ing + PII + O

Nhấn mạnh khoảng chừng thời hạn của một hành dộng đã xảy ra trong tương lai và kết thúc trước một hành vi khác trong tương lai . by the time

Các thì Tiếng Anh - ngữ pháp Tiếng Anh lớp 12 phải nắm

>> Xem thêm: 

3. Câu tường thuật : Trực tiếp và gián tiếp

 

3.1. Câu gián tiếp và câu trực tiếp

Giống : Lời nói trực tiếp hay lời nói gián tiếp và mệnh đề tường thuật
Eg : My says, ” I will go to Korea next month ”
MĐTT Lời nói trực tiếp
Lời nói trực tiếp
My says ( that ) she will go to Korea next month
MĐTT Lời nói gián tiếp
Khác :
a. Direct speech : Được viết giữa dấu ngoặc kép để tường thuật nguyên văn lời của người nói .
Eg : Bob said, ” I like watching thriller film in the evening ”
The teacher said, ” I’ll absent tomorrow ”
b. Reported speech / Indirect speech : Không bị ngăn cách bởi dấu ngoặc kép, tường thuật lại ý tứ của lời nói .
Eg : Bob said ( that ) he liked watching thriller film .
The teacher said ( that ) he would absent the next day

3.2. Những phần cần thay đổi khi đổi sang câu gián tiếp

3.2.1. Thay đổi động từ tường thuật

Động từ tường thuật của lời nói trực tiếp phải được đổi tương thích với nghĩa hoặc cấu trúc của lời nói gián tiếp .
eg : Tom said, “ Do you like reading novels ? ” → Tom asked me if I liked reading novels .
“ If I were you, I’d not buy that luxury pearl necklace, ” said Mary → Mary advised me not to buy the luxury pearl necklace .
Chú ý :

 • SAY TO : không khi nào được dùng ở lời nói gián tiếp ( phải đổi bằng TELL + O ) .
 • TELL : không khi nào được dùng ở lời nói trực tiếp .

3.2.2. Thay đổi ngôi (đại từ, tính từ, đại từ sở hữu, tính từ, đại từ)

VD : Mr Minh said to My, ” You take your magazine out and show it to me ” .
Tình huống 1 : Một người bạn của My tường thuật với người bạn khác : Mr Minh told My that she took her magazine out and showed it to him .
– Tình huống 2 : My tường thuật với một người bạn khác : Mr Minh told me that I took my magazine out and showed it to him .
– Tình huống 3 : Thầy Minh tường thuật với người khác : I told My that she took her magazine out and showed it to me .

3.2.3. Thay đổi thời gian, địa điểm, các từ chỉ định

 • Thời gian :

 • Địa điểm :

HERE → THERE
Eg : “ Do you put the black board here ? ” he said → He asked me if I to put the black board there .

 • Các đại từ chỉ định :

THIS / THESE + từ miêu tả thời hạn → THAT / THOSE
Eg : “ Your enemies are coming this evening, ” he said. → He said ( that ) my enemies were coming that evening .
THIS / THESE + danh từ > THE
Eg : ” Is this Iphone yours ? ” said Johnathan → Johnathan asked me if the Iphone was mine .
THESE / THIS → THEM / IT
Eg : Jimmy said, ” I like this ” -> Jimmy said ( that ) he liked it .

4. Câu ước

4.1. Cấu trúc Wish ở hiện tại 

Cách dùng: Trong trường hợp để mong ước về điều trái với thực tế, không có trong hiện tại.

Công thức: 

 • Khẳng định : S + wish ( es ) + ( that ) + S + V-ed
 • Phủ định : S + wish ( es ) + ( that ) + S + not + V-ed
 • Cấu trúc If only : If only + ( that ) + S + ( not ) + V-ed

Ví dụ: I wish that I had a better dress.

4.2. Cấu trúc Wish ở quá khứ

Cách dùng: Để nói về điều trái ngược quá khứ, không có thật.

Công thức: 

 • Khẳng định : S + wish ( + es ) + ( that ) + S + had + V3
 • Phủ định : S + wish ( + es ) + ( that ) + S + had not + V3
 • Cấu trúc If only : If only + ( that ) + S + had ( + not ) + V3

Ví dụ: I wish that I had gone swimming last summer.

4.3. Cấu trúc Wish ở tương lai 

Cách dùng: Mong ước điều gì đó trong tương lai.

Công thức:

 • Khẳng định : S + wish ( + es ) + ( that ) + S + would / could + V
 • Phủ định : S + wish ( + es ) + ( that ) + S + would / could + not + V
 • Cấu trúc If only : If only + S + could / would + ( not ) + V

Ví dụ: I wish that my mom wouldn’t busy tomorrow

4.4. Cách dùng khác của wish

4.4.1. Wish + to V

Có thể dùng “ wish ” cùng với động từ nguyên thể khi diễn đạt mong ước của bản thân thay cho “ would like ”. Không dùng trong hiện tại hiện tại triển khai xong, dùng khi sang chảnh .

Ví dụ: I wish to speak to the headmaster.

4.4.2. Wish + O + to V

Mong ước ai đó làm gì : Dùng wish với động từ nguyên thể .

Ví dụ: I do not wish you to publish this article.

4.4.3. Wish + O + something

Cấu trúc hy vọng ai đó làm được điều gì đó .

Ví dụ: I wished him a happy birthday.

5. Mệnh đề quan hệ trong công thức Tiếng Anh

 

Các loại mệnh đề quan hệ trong ngữ pháp tiếng anh lớp 12

6. Câu bị động

 

6.1. Cách dùng câu bị động

 • Tác nhân gây ra hành vi không còn quan trọng

Eg : The road has been repaired .

 • Khi không biết người triển khai hành vi

Eg : The money was stolen .

 • Người thực thi hành vi ít quan trọng hơn bản thân hành vi

Eg : This book was published in Vietnam .

 • Các chủ ngữ không xác lập như : someone, people

Eg : People say that he will win .
> It’s said that he will win .

6.2. Công thức tổng quát câu bị động

 • Bị động với những thì không thuộc dạng tiếp nối :

BE + PAST PARTICIPLE

 • Bị động với những thì tiếp nối :

BE + BEING + PAST PARTICIPLE

6.3. Chuyển câu sang bị động và các bước quan trọng

 • Bước đầu là xác lập tân ngữ trong câu rồi chuyển thành chủ ngữ .
 • Tiếp theo, hoạt động từ thành dạng “ Be + Ved / P2 ” cũng như chia động từ “ be ” theo đúng thì của câu dữ thế chủ động, đồng thời giữ cách chia dạng số ít / số nhiều theo chủ ngữ .
 • Bước cuối, nếu chủ ngữ trong câu dữ thế chủ động xác lập thì hãy chuyển thành tân ngữ trong câu bị động đồng thời thêm “ by ” phía trước .
 • Các chủ ngữ không xác lập thì bỏ lỡ : them, people .

Ví dụ:

– I wrote a funny story last week .
Tôi đã viết một câu truyện cười vào tuần trước
– A funny story was written ( by me ) last week .
Một câu truyện cười đã được viết ( bởi tôi ) tuần trước .

6.4. Chuyển sang câu bị động và những điều cần lưu ý

 • Lưu ý 1 : Không dùng dạng bị động cho nội động từ :

( Các nội động từ như : hurt, wait, cry, die, … )
Ví dụ : John’s hand hurts thay vì John’s hand is hurted .

 • Lưu ý 2 : Trường hợp trong câu dữ thế chủ động có 2 tân ngữ :

Trong hai chủ ngữ, chọn một để làm chủ ngữ chính cho câu bị động ( ưu tiên tân ngữ chỉ người ) hay hoàn toàn có thể chuyển thành 2 câu bị động .
S + V + Oi + Od

 • Oi ( indirect object ) : tân ngữ gián tiếp
 • Od ( direct object ) : tân ngữ trực tiếp

=> Chuyển sang câu bị động sẽ xảy ra 2 trường hợp sau :

 • Trường hợp 1 : chủ ngữ lấy từ tân ngữ gián tiếp

S + be + P2 + Od

 • Trường hợp 2 : chủ ngữ lấy từ tân ngữ trực tiếp

S + be + P ( 2 ) + giới từ + Oi
Ví dụ : He gave me a pen yesterday .
( me là tân ngữ gián tiếp còn a pen là tân ngữ trực tiếp )
=> Bị động :

 • Trường hợp 1 : I was given a new máy tính yesterday .
 • Trường hợp 2 : A new máy tính was given to me yesterday .
 • Lưu ý 3 : Đặt trạng ngữ chỉ nơi chốn trước by + tân ngữ khi câu có trạng ngữ chỉ nơi chốn .

Ví dụ : Marry bought cake at market .
→ Cake were bought at market by Marry .

 • Lưu ý 4 : Đối với những câu dữ thế chủ động có trạng ngữ chỉ thời hạn, khi chũng ta chuyển sang câu bị động thì đặt trạng ngữ chỉ thời hạn sau by + tân ngữ .

Ví dụ : Mark used the máy tính ten hours ago .
→ The máy tính was used by Mark ten hours ago .

 • Lưu ý 5 : Tân ngữ chỉ khu vực và thời hạn được đặt theo quy tắc sau :

S + be + Ved / P2 + từ chỉ khu vực + by + tân ngữ + từ chỉ thời hạn
Ví dụ : Ms. Lan threw away that book in Minh’s house last night .
→ That book was threw away in Minh’s house by Ms Lan last night .

 • Lưu ý 6 : Ta chia động từ bị động ở dạng phủ định, khi chủ ngữ trong câu dữ thế chủ động là phủ định như nobody, no one, …

Ví dụ : Nobody can wear this pink shirt
→ This pink shirt cannot be worn .

 • Lưu ý 6 : To be / to get + P2 sẽ không mang nghĩa bị động khi được dùng để :

+ Nói về trường hợp chủ ngữ trong câu đang đương đầu .
Ví dụ : Mike got lost his máy tính at the school yesterday .
+ Chỉ việc chủ ngữ trong câu tự mình làm một hành vi
Ví dụ : My mother gets dressed very quickly .

7. Câu hỏi đuôi

7.1. Định nghĩa

Câu hỏi đuôi được đặt ở đằng sau một câu trần thuật, câu vấn đáp dạng YES / NO .
VD : Linh is a beautiful girl, isn’t she ?
Mark wrote 10 essays in a week, didn’t he ?

7.2. Cấu trúc

7.2.1. Đối với động từ thường (ordinary verbs)

 • Phần hỏi đuôi phủ định, câu trình làng khẳng định chắc chắn

S + V ( s / es / ed / 2 ) … .., don’t / doesn’t / didn’t + S ?

 • Câu ra mắt mang ý phủ định, phần hỏi đuôi mang ý chứng minh và khẳng định

S + do not / doesn’t / didn’t + V … .. do / does / did + S ?
Chú ý ý nghĩa YES / NO
– You’re not going out today, are you ? Yes. ( = Yes, I am going out )
– No. ( = No, I am not going out )

7.2.2. Đối với động từ đặc biệt (special verb)

Phần hỏi đuôi phủ định, câu ra mắt chứng minh và khẳng định
S + special verb, special verb + not + S ?
Ex : You are a student, aren’t you ?
She has just lent Minh a pen, hasn’t she ?
Phần hỏi đuôi chứng minh và khẳng định, câu trình làng phủ định
S + special verb + not … .., special verb + S ?
Eg : You aren’t a student, are you ?
She hasn’t lent Minh a pencil, has she ?

8. Danh động từ V-ing

 

 • Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ

Ví dụ : Working hard might pay off in the future. ( Động từ work lên làm chủ ngữ nên phải cộng thêm đuôi ing )

 • Sau giới từ

Ví dụ : She is thinking about having a new trip this summer vacation. ( sau giới từ about + Ving )

 • Sau 1 số ít động từ : admit, consider, like, dislike, enjoy, delay, deny, avoid, finish, miss, regret, suggest, remember, stop, hate, keep, forget, start, continue, …

Ví dụ : She continue working after fighting with her dad. ( sau continue + V_ing )

 • Sau 1 số ít cụm động từ : can’t stand, can’t help, don’t mind, it’s no use, be busy, what about, be bored with, be fed up with, …

Ví dụ : I can’t stand working 10 hours a day anymore. ( sau can’t stand + V_ing )

9. Mệnh đề so sánh

 

Tính từ ngắn ( 1 âm tiết ) So sánh hơn S1 + be + adj ngắn – er + than + S2
So sánh bằng S1 + be + as + adj + as + S2
So sánh nhất The + adj ngắn – est

Ví dụ 1 : Minh is smarter than his brother. ( CT so sánh hơn vận dụng với tính từ ngắn )
Ví dụ 2 : Minh’s brother is not as smart as him. ( CT so sánh bằng vận dụng với tính từ ngắn )
Ví dụ 3 : Hương is the shortest girl in this room. ( CT so sánh nhất vận dụng với tính từ ngắn )

Tính từ dài ( tính từ có hơn 2 âm tiết trở lên ) So sánh hơn S1 + be + more + adj dài + than + S2
So sánh bằng S1 + be + as + adj + as + S2
So sánh nhất The most + adj dài

Ví dụ 1 : He can’t not be as creative as his best friend. ( CT so sánh bằng vận dụng với tính từ dài )

Ví dụ 2: People think Marry is more intelligent than all her classmates. (so sánh hơn với tính từ dài)

Ví dụ 3 : Ha Long Bay is the most wonderful place in Vietnam. ( so sánh nhất với tính từ dài )
Sau bài viết này, kỳ vọng những em đã nắm chắc được toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh lớp 12 cơ bản và cách sử dụng. Để học tốt Tiếng Anh 12, những em hoàn toàn có thể truy vấn ngay Vuihoc. vn để ĐK thông tin tài khoản hoặc liên hệ TT tương hỗ để có được kiến thức tốt nhất sẵn sàng chuẩn bị cho kỳ thi ĐH sắp tới nhé !

>> Xem thêm: Tổng hợp từ vựng Tiếng Anh 12 kèm bài tập trắc nghiệm

Tin liên quan

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 26 có đáp án năm 2021 mới nhất

tuyensinh

KẾ HOẠCH ÔN THI ĐẠI HỌC 12 THÁNG TOÀN DIỆN CHO HỌC SINH

tuyensinh

Gia Sư Tiếng Anh Lớp 12 Chuyên Luyện Thi Đại Học

tuyensinh