TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội là đề kiểm tra học kì I được Tìm Đáp Án sưu tầm và giới thiệu tới quý thầy cô và các em học sinh để các bạn cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo.

  • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Sinh học trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2019-2020
  • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 12 môn Sinh học trường THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội năm học 2019-2020

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đa Phúc, TP.HN vừa được Tìm Đáp Án sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Đề thi được biên soạn gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, làm trong thời hạn 50 phút và có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm chi tiết cụ thể tại đây.

Trường THPT Đa Phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2016-2017 Môn: Sinh học – Lớp 12

———š&›———-

Thời gian làm bài: 50 phút

Mã đề 357

Câu 1: Gen là gì?

A. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN. B. Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit. C. Gen là một đoạn của phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ARN. D. Gen là một đoạn của phân tử ARN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi polipeptit hay một phân tử ADN.

Câu 2: Các cặp gen chỉ phân li ly độc lập với nhau khi chúng

A. nằm trên cùng 1 cặp NST tương đương, xảy ra hoán vị gen với tần số 50 %. B. nằm trên những cặp NST khác nhau, những cặp NST này phân li độc lập về những tế bào con khi phân bào. C. nằm trên cùng 1 cặp NST, cặp NST này phân li đồng đều về 2 tế bào con khi phân bào. D. nằm trên những cặp NST khác nhau, những cặp NST này không phân li trong quy trình phân bào.

Câu 3: Các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể ruồi giấm cái có kiểu gen Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 có đáp án giảm phân bình thường là

A. AB, aB. B. AB, ab. C. Ab, aB. D. Ab, ab.

Câu 4: Cấu trúc di truyền của quần thể tự thụ phấn biến đổi qua các thế hệ theo hướng

A. giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn. B. giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử lặn, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử trội. C. tăng dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử, giảm dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử. D. giảm dần tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử, tăng dần tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử.

Câu 5: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai đều cho đời con có số cây thân cao chiếm tỉ lệ 50% và số cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 100%?

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 có đáp án

A. 8 B. 7 C. 6 D. 5

Câu 6: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ các alen trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai P: AabbDd x AaBbDd, thu được đời con gồm

A. 18 kiểu gen và 8 kiểu hình B. 18 kiểu gen và 6 kiểu hình C. 9 kiểu gen và 6 kiểu hình D. 9 kiểu gen và 4 kiểu hình

Câu 7: Cho biết các gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được từ phép lai AaBbddEe x AabbDdEe, số cá thể có kiểu gen AabbDdEe chiếm tỉ lệ

A. 1/64. B. 1/16. C. 1/32. D. 1/8.

Câu 8: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến, các gen phân li độc lập. Trong một phép lai, người ta thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1A-B- : 1A-bb : 1aaB- : 1aabb. Phép lai nào sau đây phù hợp với kết quả trên?

A. AaBb x Aabb B. AaBb x AaBb C. Aabb x aaBb D. AaBb x aaBb

Câu 9: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Xét phép lai sau (P): ♀ AaBBDd ♂ AaBbdd. Các loại giao tử đực là:

A. ABD, ABd, aBD, aBd. B. Aa, BB, Dd. C. ABd, Abd, aBd, abd. D. Aa, Bb, dd.

Câu 10: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình A-B-dd từ phép lai AaBbDd x AaBBdd là

A. 3/8. B. 3/16. C. 6/8. D. 1/4.

Câu 11: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Xét phép lai sau (P): ♀ AaBBDd ♂ AaBbdd. Đời con thu được có số kiểu hình là

A. 6. B. 4. C. 8. D. 2.

Câu 12: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử aBd từ cơ thể AaBBdd là

A. 1/8. B. 1/4. C. 1/1. D. 1/2.

Câu 13: Cho các thành tựu:

( 1 ) Tạo chủng vi trùng E. coli sản xuất insulin của người. ( 2 ) Tạo giống dâu tằm tam bội có hiệu suất tăng cao hơn so với dạng lưỡng bội thông thường. ( 3 ) Tạo ra giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh Petunia. ( 4 ) Tạo ra giống dưa hấu tam bội không có hạt, hàm lượng đường cao. Những thành tựu đạt được do ứng dụng kĩ thuật chuyển gen là : A. ( 3 ), ( 4 ). B. ( 1 ), ( 2 ). C. ( 1 ), ( 3 ). D. ( 1 ), ( 4 ).

Câu 14: Cơ thể có kiểu gen nào sau đây được gọi là thể dị hợp tử về cả hai cặp gen đang xét?

A. AABb. B. AaBB. C. AAbb. D. AaBb.

Câu 15: Đối tượng chủ yếu được Menden tiến hành thí nghiệm để tìm ra quy luật di truyền?

A. Ruồi giấm B. Cà chua C. Bí ngô D. Đậu Hà lan

Câu 16: Đột biến điểm trên gen có các dạng?

A. Mất, thêm, sửa chữa thay thế một cặp nucleotit B. Mất, thêm, hòn đảo vị trí một hoặc vài cặp nucleotit C. Mất, thay thế sửa chữa, hòn đảo vị trí một hoặc vài cặp nucleotit D. Thêm, thay thế sửa chữa, hòn đảo vị trí một hoặc vài cặp nucleotit

Câu 17: Gen A dài 5100 A0 và có số nu loại T nhiêu gấp 2 lần số nu loại G. Một đột biến xảy ra trên 1 cặp nucleotit không làm thay đổi tổng nucleotit của gen nhưng làm cho số liên kết hidro của gen sau đột biến còn lại là 3501 liên kết. Dạng đột biến gen đã xảy ra là?

A. Thay một cặp A-T bằng một cặp G-X B. Thay một cặp G-X bằng một cặp A-T C. Mất một cặp G-X D. Thêm một cặp A-T

Câu 18: Giả sử một nhiễm sắc thể có trình tự các gen là ABCDEGH bị đột biến thành nhiễm sắc thể có trình tự các gen là ACDEGH. Đây là dạng nào của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

A. Đảo đoạn B. Lặp đoạn C. Chuyển đoạn D. Mất đoạn

Câu 19: Hình bên là ảnh chụp bộ NST bất thường ở một người.

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 có đáp án

Người mang bộ NST này A. mắc hội chứng Đao. B. mắc hội chứng Claiphentơ. C. mắc hội chứng Tớcnơ. D. mắc bệnh hồng cầu lưỡi liềm.

Câu 20: Loại ARN nào sau đây có chức năng vận chuyển axit amin?

A. mARN B. tARN C. rARN D. mARN và tARN

Câu 21: Một cơ thể có kiểu gen Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 có đáp án khi giảm phân có xảy ra hoán vị gen tối đa cho mấy loại giao tử?

A. 8 B. 2 C. 4 D. 16

Câu 22: Một cơ thể có kiểu gen Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 có đáp án. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Hai cặp gen Aa và Ee cùng nằm trên một cặp NST. B. Bộ NST của khung hình này 2 n = 12. C. Cặp gen Bd di truyền phân li độc lập với cặp gen Dd. D. Cặp gen Aa di truyền phân li độc lập với tổng thể những cặp gen còn lại.

Câu 23: Một quần thể ngẫu phối ở thế hệ xuất phát (P) có 500 cá thể kiểu gen BB; 400 cá thể kiểu gen Bb; 100 cá thể kiểu gen bb. Kết luận nào sau đây về quần thể là không đúng?

A. Alen B có tần số bằng 0,6 ; alen b có tần số bằng 0,4. B. Ở quần thể ( P ), tần số kiểu gen Bb bằng 0,40. C. Quần thể ( P ) chưa cân đối di truyền. D. Sau một thế hệ ngẫu phối, ở F1 tần số kiểu gen Bb bằng 0,42.

Câu 24: Một quần thể thực vật, ở thế hệ xuất phát (P) gồm 300 cá thể có kiểu gen AA và 100 cá thể có kiểu gen aa. Cho tự thụ phấn bắt buộc qua nhiều thế hệ, theo lý thuyết, tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ F3 là:

A. 50 % AA : 50 % aa B. 75 % AA : 25 % aa C. 25 % AA : 50 % Aa : 25 % aa D. 85 % Aa : 15 % aa

Câu 25: Nhóm động vật nào sau đây có giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính là XX và giới cái mang cặp NST giới tính là XY?

A. Thỏ, ruồi giấm, sư tử. B. Trâu, bò, hươu. C. Hổ, báo, mèo rừng. D. Gà, bồ câu, bướm.

Câu 26: Những thành phần nào sau đây cấu tạo nên nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?

A. m ARN và protein histon B. ADN và protein histon C. t ARN và protein histon D. r ARN và protein histon

Câu 27: Ở đậu Hà lan bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 14. Kết luận nào sau đây về số lượng ở các thể đột biến là chưa chính xác?

A. Số NST ở thể tứ bội là 28 B. Số NST ở thể một là 13 C. Số NST ở thể ba là 15 D. Số NST ở thể tam bội là 15

Câu 28: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Lai cây quả tròn, chín sớm với cây quả dài, chín muộn (P), thu được F1 gồm 80 cây quả tròn, chín muộn; 80 cây quả dài, chín sớm; 20 cây quả tròn, chín sớm; 20 cây quả dài, chín muộn. Cho biết không xảy ra đột biến, kiểu gen của P đúng với trường hợp nào sau đây?

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 có đáp án

Câu 29: Ở người tính trạng nhóm máu do 1 gen có 3 alen quy định: IA quy định nhóm máu A, IB quy định nhóm máu B, IO quy định nhóm máu O, trong đó IA, IB đồng trội so với IO, kiểu gen IA IB quy định nhóm máu AB. Ở một quần thể người đang cân bằng về mặt di truyền có tần số các alen là IA = 0,4; IB = 0,3; IO = 0,3. Kết luận nào sau đây không chính xác?

A. Người có nhóm máu B chiếm tỉ lệ 30 %. B. Có 6 loại kiểu gen về tính trạng nhóm máu. C. Người có nhóm máu O chiếm tỉ lệ 9 %. D. Người có nhóm máu A chiếm tỉ lệ 40 %.

Câu 30: Ở người, bệnh mù màu đỏ – xanh lục là do một alen lặn nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X gây nên (Xm), alen trội tương ứng quy định nhìn màu bình thường. Một phụ nữ bình thường có chồng bị bệnh này, họ sinh ra một người con trai bị bệnh mù màu đỏ – xanh lục. Theo lí thuyết, người con trai này nhận alen (Xm) gây bệnh từ ai?

A. bà nội. B. bố. C. ông nội. D. mẹ.

Câu 31: Phương pháp lai nào sau đây có thể tạo ra được cơ thể mới mang bộ nhiễm sắc thể của hai loài khác nhau mà lai hữu tính không thể thực hiện được?

A. Lai khác dòng B. Lai tế bào sinh dưỡng C. Lai khác thứ D. Lai khác loài

Câu 32: Theo định luật Hacdi – Vanbec, có bao nhiêu quần thể sinh vật ngẫu phối sau đây đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

( 1 ) 0,5 AA : 0,5 aa. ( 2 ) 100 % AA. ( 3 ) 0,20 AA : 0,60 Aa : 0,20 aa.

(4) 0,75 AA: 0,25 aa. (5) 0,64 AA: 0,32 Aa: 0,04 aa. (6) 100% Aa.

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 33: Trên mạch mang mã gốc của gen có một bộ ba 3’XGA5′. Bộ ba tương ứng trên phân tử mARN được phiên mã từ gen này là

A. 5 ‘ UXG3 ‘. B. 5 ‘ GXU3 ‘. C. 5 ‘ XGU3 ‘. D. 5 ‘ GXT3 ‘.

Câu 34: Trên một cánh của một nhiễm sắc thể ở một loài thực vật gồm các đoạn có kí hiệu như sau: ABCDEFGH. Do đột biến, người ta nhận thấy nhiễm sắc thể bị đột biến có trình tự các đoạn như sau: ABEDCFGH. Hậu quả của dạng đột biến này là

( 1 ) Làm đổi khác trình tự phân bổ gen trên nhiễm sắc thể ( 2 ) Làm giảm hoặc tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể ( 3 ) Làm đổi khác thành phần gen trong nhóm gen link ( 4 ) Có thể làm giảm năng lực sinh sản của thể đột biến Câu vấn đáp đúng là : A. ( 1 ), ( 2 ) B. ( 2 ), ( 3 ) C. ( 1 ), ( 4 ) D. ( 2 ), ( 4 )

Câu 35: Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể điển hình ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản và sợi chất nhiễm sắc có đường kính lần lượt là

A. 30 nm và 300 nm B. 11 nm và 300 nm C. 11 nm và 30 nm D. 30 nm và 11 nm

Câu 36: Trong các phát biểu sau, những phát biểu nào đúng về đặc điểm của mã di truyền

( 1 ). Chuyển gen tổng hợp Insulin của người vào vi trùng, tế bào vi trùng tổng hợp được Insulin là do mã di truyền có thông dụng. ( 2 ). Mã di truyền có tính đặc hiệu nghĩa là mỗi loại axit amin chỉ được mã hóa bởi một loại bộ ba. ( 3 ). Các bộ ba 5 ‘ UAA3 ‘, 5 ‘ UAG3 ‘, 5 ‘ UGA3 ‘ cùng lao lý tín hiệu kết thúc dịch mã là ví dụ nói về tính thoái hóa của mã di truyền. ( 4 ). Bộ ba 5 ‘ AUG3 ‘ lao lý tổng hợp axit amin metionin và khởi đầu dịch mã là ví dụ nói về tính thoái hóa của mã di truyền. A. ( 1 ), ( 4 ) B. ( 2 ), ( 3 ) C. ( 2 ), ( 4 ) D. ( 1 ), ( 3 )

Câu 37: Trong một quần thể động vật ngẫu phối đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,4; tần số alen a = 0,6. Cấu trúc di truyền của quần thể này là:

A. 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa. B. 0,16 AA : 0,36 Aa : 0,48 aa. C. 0,48 AA : 0,36 Aa : 0,16 aa. D. 0,16 AA : 0,48 Aa : 0,36 aa.

Câu 38: Trong quá trình giảm phân của ruồi giấm cái có kiểu gen AB/ab đã xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Các loại giao tử được tạo ra từ cơ thể này là:

A. 40 % AB, 40 % ab, 10 % aB, 10 % Ab. B. 40 % Ab, 40 % aB, 10 % ab, 10 % AB. C. 10 % Ab, 40 % aB, 40 % ab, 10 % AB. D. 40 % AB, 40 % aB, 10 % ab, 10 % Ab.

Câu 39: Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, không có hoán vị gen, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?

Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 có đáp án

Câu 40: Ưu thế lai là hiện tượng con lai

A. có những đặc thù tiêu biểu vượt trội so với cha mẹ. B. Open những tính trạng lạ không có ở cha mẹ. C. Open nhiều biến dị tổng hợp. D. được tạo ra do tinh lọc thành viên.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12

1 A 11 B 21 A 31 B
2 B 12 D 22 D 32 A
3 C 13 C 23 A 33 B
4 D 14 D 24 B 34 C
5 B 15 D 25 D 35 C
6 A 16 A 26 B 36 D
7 B 17 A 27 D 37 D
8 C 18 D 28 A 38 A
9 C 19 A 29 A 39 D
10 A 20 B 30

D

40 A

Trên đây Tìm Đáp Án vừa trình làng tới bạn đọc Đề thi học kì 1 môn Sinh học lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Thành Phố Hà Nội. Mong rằng đây là tài liệu có ích giúp bạn đọc ôn tập tốt hơn môn Sinh học lớp 12. Ngoài ra mời bạn đọc tìm hiểu thêm thêm kỹ năng và kiến thức những môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12 …

Tin liên quan

Toán 12 – Sách Cấp tốc 789+ Tổng ôn thi THPT Quốc Gia Môn Toán

tuyensinh

Dạy Kèm Lý Lớp 12

tuyensinh

Tài liệu Chuẩn kiến thức kỹ năng 12

tuyensinh