TUYỂN SINH VÀ NGHỀ NGHIỆP
Image default
ÔN TẬP KIẾN THỨC

TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 12 NĂM HỌC

12 THÌ CƠ BẢN

 • Hiện tại đơn: S+V (hiện tại)
 • Hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are + V_ing
 • Hiện tại hoàn thành: S + have/has + PII
 • Hiện tại hoàn thành tiếp diễn: S + have/has + been + V_ing
 • Quá khứ đơn: S+V(quá khứ)
 • Quá khứ tiếp diễn: S + was/were + V_ing
 • Quá khứ hoàn thành: S + had + PII
 •  Quá khứ hoàn thành tiếp diễn: S + had been + V_ing
 • Tương lai đơn: S + will + V
 • Tương lai tiếp diễn: S + will be + V_ing
 • Tương lai hoàn thành: S + will have + PII
 • Tương lai hoàn thành tiếp diễn: S + will have been + V_ing

DẠNG BỊ ĐỘNG

 • Hiện tại đơn: S + is/am/are + PII
 • Hiện tại tiếp diễn: S + am/is/are + being + PII
 • Hiện tại hoàn thành: S + have/has + been + PII
 • Quá khứ đơn: S + were/was + PII
 • Quá khứ tiếp diễn: S + was/were + being + PII
 • Quá khứ hoàn thành: S + had been + PII
 • Tương lai đơn: S + will + be+ PII
 • Động từ khuyết thiếu: S + modal verb + be + PII

CÂU ĐIỀU KIỆN

 • LOẠI 1 – Có thực ở hiện tại

If + hiện tại đơn, S + will + V

 • LOẠI 2 – Không có thực ở hiện tại

If + quá khứ đơn, S + would / could / might + V

 • LOẠI 3 – Không có thực trong quá khứ

If + quá khứ hoàn thành xong, S + would / could / might + have + PII MẸO NHỚ CÂU ĐIỀU KIỆN Cấu trúc chung : If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

 • LOẠI 1 – Có thực ở hiện tại

If + hiện tại đơn, mệnh đề 2 If + mệnh đề 1, S + will / can / may + V

 • LOẠI 2 – Không có thực ở hiện tại

If + quá khứ đơn, mệnh đề 2 If + mệnh đề 1, S + would / could / might + V

 • LOẠI 3 – Không có thực trong quá khứ

If + quá khứ triển khai xong, mệnh đề 2 If + mệnh đề 1, S + would / could / might + have + PII

WISH

 • Không có thực ở hiện tại: wish + mệnh đề quá khứ

VD : I wish I spoke English ( I don’t speak English )

 • Không có thực ở quá khứ: wish + mệnh đề quá khứ hoàn thành

VD : I wish I hadn’t done it ( I did it )

 • Mong ước ở tương lai: If + mệnh đề với could/would/…

VD : I wish I could play the piano

CÁC BƯỚC CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP SANG CÂU GIÁN TIẾP

Lùi 1 thì Hiện tại đơn -> Quá khứ đơn Hiện tại tiếp nối -> Quá khứ tiếp nối Hiện tại triển khai xong -> Quá khứ triển khai xong Quá khứ đơn -> Quá khứ hoàn thành xong Can -> Could May -> Might Must -> Had to Will -> Would

Dạng 1 : Statement S + said / told O + that + S + V ( lùi thì )

Dạng 2 : Command / request / advice S + told / asked / ordered / advised + O ( not ) to do sth

Dạng 3 : Câu hỏi yes / no S + asked O + if / whether + clause

Dạng 4 : Câu hỏi Wh-questions S + asked O + WH-word + S + V Thay đổi từ chỉ thời hạn, nơi chốn today -> that day yesterday -> the day before next week -> the following week tomorrow -> the next / following day ago -> before now -> then this -> that these -> those here -> there

DANH ĐỘNG TỪ (V_ING)

Làm chủ ngữ, tân ngữ, bổ ngữ Sau giới từ Sau 1 số động từ Admit, consider, like, dislike, enjoy, delay, deny, avoid, risk, miss, finish, suggest, remember, stop, start, hate, continue, keep, forget … Sau 1 số cụm từ Can’t stand, can’t help, don’t mind, it’s no use, be busy, what about, how about, be bored with, be fed up with …

SO SÁNH

Tính từ ngắn So sánh hơn : S1 + be + tính từ ngắn-er + than + S2 So sánh bằng : S1 + be + as + tính từ + as + S2 So sánh nhất : the + tính từ ngắn-est

Tính từ dài

So sánh hơn : S1 + be + more + tính từ dài + than + S2 So sánh bằng : S1 + be + as + tính từ + as + S2 So sánh nhất : the most + tính từ dài

SO – SUCH

So + adj / adv + that Such + a / an adj + N + that Note : So + tính từ, Such + danh từ

TOO – ENOUGH

Too + adj / adv + ( for O ) + to do sth quá … để làm gì ( không làm được ) Adj / adv + enough + ( for O ) + to do sth đủ … để làm gì ( làm được )

WHO

Thay cho chủ ngữ, danh từ chỉ người … danh từ ( chỉ người ) + Who + V + O VD : The lady lives next door. The lady is very friendly. -> The lady who lives next door is very friendly.

THAT

Dùng thay who, whom, which trong mệnh đề quan hệ xác lập Các trường hợp dùng that – Khi đi sau so sánh nhất – Khi đi sau những từ : only, the first, the last – Danh từ đứng trước gồm có cả người và vật – Khi đi sau những đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng như all, some, any, anything, anybody …

WHOM

Thay thế cho tân ngữ ( danh từ chỉ người ) trong mệnh đề quan hệ … danh từ ( chỉ người ) + whom + S + V VD : You met a man yesterday. That man is my brother -> The man whom you met yesterday is my brorther Dùng WHOM thay cho WHO vì trong câu ” You met a man yes-terday “, ” a man ” đóng vai trò tân ngữ

WHICH

Thay thế cho chủ ngữ, tân ngữ ( danh từ chỉ vật ) trong mệnh đề quan hệ … danh từ ( chỉ vật ) + which + V + O … danh từ ( chỉ vật ) + which + S + V VD : The car is blue. The car is mine. -> The car which is blue is mine.

WHOSE

Dùng để chỉ chiếm hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật … danh từ ( người, vật ) + whose + danh từ + V VD: You borrowed a girl’s pen yesterday. That girl is Katy -> The girl whose pen you borrowed yesterday is Katy.

WHEN

Đại từ quan hệ chỉ thời hạn VD : I don’t know the time. The show will end then. -> I don’t know the time when the show end.

WHERE

Đại từ quan hệ chỉ nơi chốn VD : The khách sạn was perfect. We stayed at that khách sạn. -> The khách sạn where we stayed was perfect.

WHY

Đại từ quan hệ chỉ nguyên do VD : I don’t know the reason. He is mad at for that reason. -> I don’t know the reason why he is mad at me.

THOUGH, ALTHOUGH, EVEN THOUGH, IN SPITE OF, DESPITE

In spite of, despite Theo sau 1 danh từ / V_ing VD : In spite of the bad weather, they went camping. Mặc dù thời tiết xấu, họ vẫn đi cắm trại. Though, although, even though, in spite of, despite Theo sau 1 mệnh đề

VD : Although I tried very hard, I didn’t succeed.

Nguồn: Tham khảo

Xem thêm:

Tin liên quan

Tổng Hợp Kiến Thức Hóa 12

tuyensinh

Từ vựng Tiếng Anh unit 1 lớp 12 – Vocabulary đầy đủ nhất

tuyensinh

Top 10+ Bộ sách ôn luyện thi THPT Quốc gia 2022 bạn phải có

tuyensinh